Affiliation
Affiliation T 2 Information Lists

 

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून (नव्याने प्राप्त स्थळ बिंदू करिता) नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरिता दि. १५/११/२०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी विद्यापीठ कार्यालयीन वेळेतच प्रस्ताव व शुल्क सादर करण्याबाबतची विस्तृत जाहिरात...   

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन महाविद्यालय, नवीन विद्याशाखा / विषय / अभ्यासपाठ्यक्रम / प्रवेश क्षमता वाढ / अतिरिक्त तुकडी किंवा satelite केंद्र सुरु करण्यासंदर्भातील प्रस्तावांबाबत विस्तृत जाहिरात जोडपत्र व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती

 सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षा करिता शिवाजी विद्यापीठाच्या कार्य क्षेत्रामध्ये (कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हे) बृहत् आराखड्यामधील तरतुदीनुसार अधिकार मंडळाच्या मान्यतेच्या अंतरावर नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा/ नवीन विषय/अभ्यासक्रम/अतिरिक्त तुकडी/ पीएच.डी.  प्रयोगशाळा   मान्यता,पीएच.डी. संशोधन केंद्र,संशोधन संस्था व खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्था सुरू करण्यासाठीच्या प्रस्तावांबाबत तसेच महाविद्यालयांच्या नावातील बदला संदर्भातील प्रस्तावांबाबत व महाविद्यालयाच्या / परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण करणे बाबत इच्छुक शिक्षण संस्था/ संलग्नित महाविद्यालय यांचे कडून प्रस्ताव सादर करण्याबाबत विस्तृत जाहिरात व जोडपत्र... 

सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासन मान्यतेच्या अंतरावर नवीन विषय / अभ्यास पाठ्यक्रम / अतिरिक्त तुकड्या / प्रवेश क्षमता वाढ / पीएच.डी. प्रयोगशाळा मान्यता, संशोधन केंद्र, संशोधन संस्था व खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्था सुरु करण्यासंदर्भातील प्रस्तावांबाबत तसेच महाविद्यालयाच्या नावातील बदलाबाबत व महाविद्यालयाच्या / परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण

 

 

 

Continuation & Natural Growth's various proposals formats

       

DATE                                                                    CONTENT
28-07-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिताच्या आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थ सहाय्य योजनेबाबत....
26-07-2023 संलग्नीत महाविद्यालयांकरिता पदवी व पदव्युत्तर प्रवेश नियमावली बाबत ( UG & PG ADMISSION RULES ) .....26-07-2023
30-10-2023 संशोधन केंद्र / संशोधन संस्थांना मान्यता देण्याच्या मानव विज्ञान विद्याशाखा , वणिज्य व व्यव्स्थापन विद्याशाखा आणि आंतर विद्याशाखिय अभ्यासक्रम विद्याशाखा या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली नियमावली व अहवाल नमुने व प्रस्तावित केलेली कार्यवाही....

 

 

  • Academic Audit of Affiliated collges  

         Academic Audit Collegewise Grade Report

 Important Government GR/महत्वाचे शासन निर्णय : 

 

Affiliation Fee Payment Process Flow / Steps
COURSEWISE INTAKE INFORMATION 
Preparation of Perspective Plan 2024-25 to 2028-29 (Public Appeal)

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीचा शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर चा पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्याकरिता शिक्षणक्षेत्र व समाजातील विविध संबंधित घटक यांचेकडून सूचना व अभिप्राय प्राप्त होणे बाबत जाहिरात व संबंधित कागदपत्रे
Advertisement And Perspective Plan 2023-24 (12/01/2023) 
Advertisement and Perspective plan 2022-23 (25/04/2022) 
Affiliation Fee 
Affiliated College List 2021-22 (Revised on 04/03/2022)
Affiliated College List 2021-2022 (Revised on 09/02/2022)
Advertisement and Perspective plan 2022-23 
Academic Audit Format
Corrigendum regarding Advertisement & Perspective plan 2021-22 (28-12-2020)
Revised Advertisement and Perspective plan 2021-22
Affiliated College List 2020-21 (Revised on 06/11/2020)
Advertisement and Perspective plan 2021-22
Proposed Perspective Plan for 2021-22
2019-20 to 2023-24 Five Years Perspective Plan
Advertisement and Perspective plan 2020-21 
Advertisement and Perspective plan 2020-21
Perspective Plan of 2020-21
Perspective Plan New Advertisement
Revised Advertisement and Perspective Plan 2019-2020
Advertisement and Perspective Plan 2019-2020
B.B.A.-B.C.A.-B.C.S. Consolidated College List
Rajarshi Chhatrapati Shahu Shikshan Shulka Scholarship Scheme 

 

Final Local Inquiry Committee Report Formats -  Revised & Updated as on 26.11.2019 

  1. LIC Report Format A - Much Common Format
  2. LIC Format B - Lab Recognition
  3. LIC Format C - Primary Affiliation
  4. LIC Format D -  Career Oriented Courses
  5. LIC Format E - Education
  6. LIC Format F -   Engineering
  7. LIC Format G - Pharmacy
  8. LIC Format H - Law 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default