Affiliation
Circulars related to Affiliation T-2 section

 

Webcast  Date

Description  

17-05-2024 सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था व स्वायत्त संस्थेमध्ये स्वायत्त महाविद्यालयामध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी विद्यापीठाचे संलग्नीकरण असल्याचे प्रमाणपत्राबाबत ...
17-05-2024 स्थानिक चौकशी समितीचा अहवाल सादर करणेबाबत ....
17-05-2024 प्रवेश पुस्तिकेबाबत
15-05-2024 अल्पसंख्यांक विध्यार्थी आधार प्रमाणीकरण करणेबाबत परिपत्रक 
13-05-2024 विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयांच्या प्रवेश पुस्तिकेबाबत
02-05-2024 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोयी - सुविधा देणेबाबत.
16-04-2024 अत्यंत तातडीचे परिपत्रक - URGENT Dashboard data
03-04-2024 बी.बी.ए व बी.सी.ए. या अभ्यासक्रमांच्या नामाभिधानाबाबत
07-03-2024 महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे तर्फे महाविद्यालयीन अध्यापकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेणेबाबत ....
06-03-2024 महिला धोरण २०१४, मुद्दा क्र. ६. १३ ची अंमलबजावणी करणेबाबत ...
29-02-2024 कोल्हापूर शहर व परिसरातील KMT बसने व एसटी बस ने ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या अडचणी / समस्येबाबत...
28-02-2024 ( फक्त विधी महाविद्यालयांबाबत ) आपल्या महाविद्यालयातील पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या नामाभिदानामधील बदलाबाबत....
22-02-2024 राज्यातील महिला महाविद्यालयात सह शिक्षण ( co- education) सुरू करण्याच्या संदर्भातील प्रस्तावाचे अनुषंगाने अहवाल सादर करणे बाबत....
20-02-2024 BBA/BCA/BMS करिता AICTE कडे अर्ज करण्याचे अनुषंगाने IFC Centre (Kolhapur Institute of Technology's College of Engineering, Kolhapur) येथे दि. २१ आणि २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी दोन दिवसीय कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत ...
09-02-2024 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० चे राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने IKS संदर्भातील राज्यस्तरीय कार्यशाळेमध्ये सह्भाग घेण्यासाठी विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालयातील अध्यापकांची नावे पाठविण्याबाबत...
09-02-2024 अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय दर्जा प्राप्त होणेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत ....
06-02-2024 बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एम.एस., बी. डिझाईन व बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईन या अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या मान्यतेबाबत.
01-02-2024 महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत....
20-01-2024 समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी / व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत व तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) बाबत...
20-01-2024 Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India regarding mandate for educational institutions, Society, trust etc.
13-01-2024 राज्यातील १०० महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत...
13-01-2024 Recognition and promotion of 'Innovate You 2024 Techathon'...
11-01-2024 बी.बी. ए. व बी. सी. ए. या अभ्यासक्रमास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व यु जी सी च्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणेबाबत
04-01-2024 विद्यापीठामार्फत रौप्य, सुवर्ण, अमृत आणि शतक महोत्सवी वर्षात पदार्पण करणाऱ्या महाविद्यालयांना आर्थिक मदत करण्याबाबत ...
29-12-2023 तुकाराम कृष्णाजी कोळेकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, नेसरी या महाविद्यालयाच्या नावातील बदलाबाबत ..
29-12-2023 अशोकराव माने ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स faculty ऑफ इंजिनीरिंग या महाविद्यालयाच्या नावातील बदलाबाबत ..
29-12-2023 आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज, नागठाणे, ता. व जि . सातारा या महाविद्यालयाच्या नावातील बदलाबाबत.
26-12-2023 Notification- Autonomy Status to Dr. J. J. Magdum College of Engineering, Jaysingpur, Tal. Shirol, Dist. Kolhapur From the Academic Year 2024-25 to 2033-34 for Ten Years
16-12-2023 संलग्नित महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार/प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब आणि क ऑनलाईन पाठविण्याकरिता दिलेल्या मुदतवाढीबाबत (मुदत - दि. ३१/१2/२०२३ पर्यंत ).
02-11-2023 संलग्नीत महाविद्यालय / मान्यता प्राप्त संस्था यांची माहिती गुगुल फॉर्म मध्ये अद्ययावत करणेबाबत.
30-10-2023 संशोधन केंद्र / संशोधन संस्थांना मान्यता देण्याच्या मानव विज्ञान विद्याशाखा , वणिज्य व व्यव्स्थापन विद्याशाखा आणि आंतर विद्याशाखिय अभ्यासक्रम विद्याशाखा या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली नियमावली व अहवाल नमुने व प्रस्तावित केलेली कार्यवाही..
25-10-2023 Live Streaming of Western Zone Vice Chancellors' Conference on 26th October 2023
23-10-2023 Revised Academic Calender 2023-24 as approved by Hon'ble Supreme Court.
20-10-2023 विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालये /मान्यताप्राप्त संस्थांची यादी विद्यापीठ संकेत स्थळावर अद्ययावत केली असून त्याअनुषंगाने आवश्यक दुरुस्ती कळविणेबाबत...
19-10-2023 अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांकडे शिल्लक राहणाऱ्या अनामत रक्कमेचा विनियोग करण्याबाबत ..
19-10-2023 महाराष्ट्र सार्वजानिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार अधिकार मंडळातील सदस्य किंवा विद्यापीठ अधिकारी यांची समिती पाहणी करण्यासाठी महाविद्यालयास आकस्मिक भेट देण्याबाबत...
18-10-2023 संलग्नित महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार/प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब आणि क ऑनलाईन पाठविण्याकरिता दिलेल्या मुदतवाढीबाबत (मुदत - दि. ३१/१०/२०२३ पर्यंत )....
17-10-2023 Seeking support for Institutionalizing innovation and entrepreneurship ecosystem Circular Dt.17.10.2023
07-10-2023 शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीत mahadbt पोर्टल द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय/संस्था यांनी त्यांचे प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबत
07-10-2023 माहिती अधिकार अधिनियम , २००५ नुसार माहिती मिळणेबाबत, अनुराग संजय ढगे ...
04-10-2023 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या विद्यापीठाशी संलग्नीत सर्व महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता लेखापरीक्षकांचे पॅनल नेमण्याबाबत ...
04-10-2023 बीबीए , बीसीए आणि इतर सर्व अभ्यासक्रमातील कॉलेज फी बाबत .
30-09-2023  संदर्भ क्र. बृहत् 2023/प्र. क्र.5/विशी -5 दि.22/09/2023 रोजीच्या शासन पत्रानुसार सन 2024-25 चा वार्षिक बृहत आराखड्यानुसार नविन महाविद्यालय व इतर प्रस्ताव स्विकारण्याकरिता दि. 28/9/2023 व 29/9/2023 रोजी विद्यापीठ कार्यालयास सार्वजनिक सुट्टी असली तरी संलग्नता टी-2 विभाग प्रस्ताव स्विकारण्या करिता कार्यालयीन वेळेत सुरू राहील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
16-09-2023 UGC letter Regarding Launch of Malaviya Mission-Teacher Training Programme (MM-TTP)
15-09-2023 संलग्नित महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता संलग्नीतकरणाचे नूतनीकरण/ नैसर्गिक विस्तार/निरंतर संलग्नीकरण /प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब आणि क ऑनलाईन पाठविणेबाबत ...
15-09-2023 राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी अपील क्रमांक १८८९/२०२१, १८९०/२०२१, १८९१/२०२१ व १९११/२०२१ मध्ये दिनांक २७.६. २०२३ चे आदेशाचे अनुपालन करणे बाबत ...
14-09-2023 नॅक मुल्यांकन / पुनर्मुल्यांकन व मानांकनाबाबतची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करण्याबाबत ..
13-09-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून ऑनलाईन पद्धतीच्या कामासाठी इंटरनेट व इतर सुविधा पुरविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाकरिता सर्व संलग्नीत महाविद्यालयांनी प्रति विद्यार्थी शुल्क आकारणी करणेबाबत
08-09-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी संलग्नीत महाविद्यालये/मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण , नैसर्गिक विस्तार व निरंतर संलग्नीकरणासाठी online प्रस्ताव विहित मुदतीनंतर ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत विलंबशुल्कसह प्रस्ताव करण्याबाबत .
23-08-2023 अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण संसदीय समितीचा दि. २४ ऑगस्ट, २०२३ ते दि. २९ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने आवश्यक माहितीबाबत ...                Click Here for Link
22-08-2023 चांद्रयान-३ मिशन, थेट प्रक्षेपण दि. २३ ऑगस्ट , २०२३ रोजी ५. ३० p .m . वाजता
14-08-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता विहित मुदतीनंतर ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत विलंबासह घेण्यात येणाऱ्या "वार्षिक शुल्काबाबत" ....
11-08-2023 महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन challenge उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत .....
05-08-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी संलग्न महाविद्याये/मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, नैसर्गिक विस्तार व निरंतर संलग्नीकरसाठीचे online प्रस्ताव सादर करणे बाबत.....
28-07-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिताच्या आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थ सहाय्य योजनेबाबत....
26-07-2023 संलग्नीत महाविद्यालयांकरिता पदवी व पदव्युत्तर प्रवेश नियमावली बाबत ( UG & PG ADMISSION RULES ) .....
26-07-2023 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ करीत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीबाबत.
15-07-2023 सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क व सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्नित महाविद्यालये / विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावांबाबत....
12-07-2023 Admission Rule 2023
27-06-2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता विशिष्ठ विद्याशाखांच्या जलदगती अतिरिक्त तुकड्या मागणी प्रस्तावाबाबत
27-06-2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी १०% जादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत
21-06-2023 महाविद्यालयाच्या नॅक मूल्यांकनासाठी लागणाऱ्या प्राथमिक संलग्नीकरण, नूतनीकरण व नैसर्गिक विस्ताराच्या पत्राचे इंग्रजी भाषेचे रूपांतर करण्याबाबत
13-06-2023 Foreign Higher Education Scholarship Circular
12-06-2023 UGC & AICTE LETTER Circular
12-06-2023 नॅक मूल्यांकन / पुनर्मुल्यांकनाबाबत ....
25-05-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र
25-05-2023 Statute regarding Empowered Autonomous Colleges, Empowered Autonomous Cluster Institution, Grant of Autonomy to Affiliated Colleges
19-05-2023 संलग्नित महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता गठीत स्थानिक चौकशी समित्यांच्या अहवालाबाबत
16-05-2023 संलग्नीत महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिंक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन सादर करावयाच्या अंतिम मुदतवाढी बाबत
04-05-2023 संलग्नीत महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिंक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन सादर करावयाच्या अंतिम मुदतवाढी बाबत.
15-04-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीचा शिवाजी विद्यापीठाचा पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यानुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रातील तसेच समाजातील विविध घटक (विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राचार्य, शैक्षणिक संस्था प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व इतर ) यांचेकडून नवीन महाविद्यालय , अभ्यासक्रम बाबत आपला अभिप्राय शासनाच्या संकेत स्थळावर नोंदविणेबाबत
11-04-2023

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२०२९ या कालावधीचा शिवाजी विद्यापीठाचा नवीन पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्याचे अनुषंगाने संलग्नीत महाविद्यालयाशी निगडित माहिती नोंदविणेबाबत

google link- https://forms.gle/FrKBpFxry6XoUhgr9

23-03-2023

स्मरणपत्र ! शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीचा शिवाजी विद्यापीठाचा नवीन पंच वार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्याचे अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रातील तसेच समाजातील विविध घटक (विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राचार्य, शैक्षणिक संस्था प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व इतर) यांचे कडून नवीन अभ्यासक्रम/विद्याशाखा/ महाविद्यालयाकरिता आपला अभिप्राय, सूचना नोंदविणे बाबत

Link : https://www.unishivaji.ac.in/bcud/Perspective-Plan-2024-2028

23-02-2023

संलग्नीत महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिंक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन सादर करावयाच्या अंतिम मुदतवाढी बाबत.

Note : अंतिम मुदत - २८ फेब्रुवारी, २०२३ सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत. 

17-02-2023 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील अंमलबजावणी च्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबत
17-02-2023

संलग्नीत महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिंक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन सादर करावयाच्या अंतिम मुदतीबाबत

Note last date to fill up- 22/03/2023 

08-02-2023

विद्यापीठ संलग्नीत शासकीय, अशासकीय अनुदानित तसेच विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अनामत रक्कमेबाबत

सोबत दिलेल्या लिंक - १)  https://forms.gle/Hsfn1tNqLXuE5TBs5 

                               २)  https://forms.gle/B1jRRwjs6cCfwy7j9

वर  दि. १५ फेब्रुवारी  २०२३ पर्यंत माहिती तात्काळ भरण्यात यावी. 

18-01-2023

अशासकीय अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे कामकाज पाहणारे नोडल अधिकाऱ्यांची माहिती पाठविणेबाबत
 

सोबत जोडलेले पत्र  अवलोकानी घेऊन खाली नमूद लिंक वर आपल्या महाविद्यालयाच्या  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० करिता नोडल अधिकाऱ्याची माहिती विहित कालावधीत तात्काळ भरावी हि विनंती. 

दि. २१/०१/२०२३ पर्यंत सदर लिंक उपलब्ध राहणार आहे याची सर्व महाविद्यालयांनी नोंद घ्यावी. 
लिंक पुढील प्रमाणे  - https://forms.gle/V3RStSWbPsS2UD486

09-01-2023 UGC invites Comments/Suggestions/Feedback On Draft University Gramts Commission ( Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in india ) Regulations, 2023.
06-01-2023 अध्यापक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अध्यापकांना नामनिर्देशित करणेबाबत
06-01-2023 संलग्नीत महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण/नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने गठीत स्थानिंक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन पाठविणेबाबत
30-12-2022 माहिती प्रमाणिकरण ( Data Validation ) आयोजित शिबिराबाबत
28-12-2022 (GIS DATA VALIDATION कार्यशाळेबाबत ) माहिती प्रामाणिकरणाकरिता आयोजित शिबिराबाबत
17-12-2022 (तात्काळ/कालमर्यादित) दि. १८ डिसेंबर २०२२ हा दिवस अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्याबाबत
16-12-2022 Regarding Guidelines for Training of Faculty on Indian Knowledge Systems (IKS)
08-12-2022

अति तात्काळ - कालमर्यादित (विधान परिषद तारांकित अतारांकित प्रश्न क्र. १५०८२) रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पदमभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सुरु केलेली कमवा व शिका या योजनेचा विस्तार करून सदर योजना राज्यातील सर्व कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयात सुरु करणे बाबत.

Google form link

07-12-2022 Regarding "National Webinar on India's Arctic Policy: Scope & Opportunities"
30-11-2022 Regarding Provide a safe and secure environment to women at the Workplace
30-11-2022 Registration of HEIs on FIT INDIA Portal
29-11-2022

संलग्नीत महाविद्यालयातील फक्त आणि फक्त नियमित शिक्षकांची माहिती ऑनलाईन स्वरूपात सादर करणेबाबत
माहिती भरण्याकरिता लिंक 

09-11-2022 National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) Ni-Kshay 2.0 web portal
04-11-2022 Compliance with UGC directions regarding the refund of fees and return of the original document to the students
04-11-2022 सन २०२२-२३ साठी केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदतवाढीबाबत
02-11-2022 Celebrate the Bharatiya Bhasha Diwas (Bharatiya Bhasha Utsav) on 11 th December every year
02-11-2022 Guidelines for basic facilities and amenities for safe, secure environment for Women and Women Cell (For sensitization, policy implementation, monitoring and grievence redressal) in HEIs)
31-10-2022 Regarding the implementation of Syllabus of Cyber Security Course at Under Graduate and Post Graduate Level.
28-10-2022 Regarding Exhibition On Sardar Patel - The Architect of Unification".
28-10-2022 Observance of the "Rashtriya Ekta Diwas" (National Unity Day) on 31st October, 2022
27-10-2022 विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रतिवर्षी माहिती पुस्तिकेमध्ये छापण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या प्रमाणपत्राबाबत....
21-10-2022 Regarding 31st October, 2022 celebrated as Unity Day
14-10-2022 Circular Regarding charging Jubilee Fund
12-10-2022 Invitation of comments/suggestions on Draft University Grants Commission (Conferment of Autonomous Status Upon College and measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) Regulations, 2022
12-10-2022 हर दिन हर घर आयुर्वेद (Ayurveda Everyday Ayurveda Everywhere) बाब
12-10-2022 Appointment of Compliance Officers in Educational Institutions
11-10-2022

आपले महाविद्यालय स्तरावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत Institutional Development Plan (IDP) सादर करणेबाबतI

Circular

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)

UGC Guideline For IDP

10-10-2022 Engagement with IT Industry and Provision of Credits for Industry Led Modules
06-10-2022 Celebration of Cyber Jaagrookta Diwas (CJD) for the year 2022-2023 on completion of one year in October, 2022.
04-10-2022 Regarding Curbing the menace of Ragging in Higher Education Institutions
03-10-2022 Guideline for Admission and supernumerary seats of International Students in Undergraduate and Postgraduate Programmes in Higher Educational Institutions in India
02-10-2022 उच्च शिक्षण संचालनालय मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती यॊजनांची सन २०२२-२३ करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धती प्रभावी अमलबजावणी करणेबाबत
24-09-2022 Celebration of International Year of Millets 2023
22-09-2022 Regarding International Day of Sign Languages
21-09-2022 तात्काळ!अत्यंत महत्वाचे! महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
20-09-2022 IKS Division (Internship Program 2022-23) Initiatives reg
03-09-2022 विदयापीठ अधिकारी व कर्मचारी व संलग्नित महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण बाब
02-09-2022 समान संधी केंद्रासाठी (Equal Opportuniy Center) आपल्या प्रतिनिधींचे नाव कळविणेबाबत
26-08-2022 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द/स्थलांतरण (Cancellation of Admission/Migration of Students) या संदर्भात शुल्क परत करण्यासंदर्भात तसेच कोविड -१९ महामारीच्या कालावधीत आकारण्यात आलेल्या खानावळ शुल्क (Mess charges) व वसती गृह शुल्काचा ( Hostel Fees) रक्कम पुढील शैक्षणिक वर्षांमध्ये समायोजित करण्यासंदर्भात
25-08-2022 शै . व. २०२३-२४ साठी संलग्न महाविद्यालये /मान्यता प्राप्त संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण नैसर्गिक विस्तार व निरंतर संलग्नीकरणासाठीचे शुल्क भरणेकरिता
05-08-2022 Circular regarding Scheme For Financially Weakar College for th Academic Year 2022 -23
30-07-2022 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, नैसर्गिक विस्तार व निरंतर संलग्नीकरणासाठीचे Online प्रस्ताव सादर करणेबाबत
29-07-2022 महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि नॅसकॉम (NASSCOM) यांचे दरम्यान झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत ....
26-07-2022 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमटीसी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम / पाळी बदल ,तसेच पहिल्या , दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
26-07-2022 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शासकीय व शासन अनुदानीत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल , तसेच पहिल्या , दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
16-07-2022 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासूनच्या सलग्नीकरणाचे नूतनीकरण, नैसर्गिक विस्तार, निरंतर सलग्नीकरणाचे प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत
15-07-2022 शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर मार्फत रौप्य , सुवर्ण, अमृत आणि शतक महोत्सवी २०२०-२१ व २०२१-२२ वर्षात पदार्पण करणाऱ्या महाविद्यालयांना मदत करण्याबाबत
15-07-2022 सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क / विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणेबाबत तसेच सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्नित महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावाबाबत
13-07-2022

विधान परिषद तारांकित प्रश्न क्र. १३९३९ (राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांकडे असलेली अनामत रक्कम ई बी सी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वापराकरीता देण्याबाबत  

खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन गुगुल फॉर्म मध्ये दि. १४/७/२०२२ रोजी  दुपारी ४ पूर्वी भरावी. 

Google Form Link: 

11-07-2022 CIRCULAR REGARDING WORKSHOP OF ONLINE SUBMISSION OF AFFILIATION PROPOSALS
07-07-2022 "स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" अंतर्गत "हर घर झंडा उपक्रम" राबविण्याबाबत
06-07-2022 शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर मार्फत रौप्य , सुवर्ण, अमृत आणि शतक महोत्सवी २०२१-२२ वर्षात पदार्पण करणाऱ्या महाविद्यालयांना मदत करण्याबाबत
04-07-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता विशिष्ठ विद्याशाखांच्या जलदगती अतिरिक्त तुकड्या मागणी प्रस्तावाबाबत
02-07-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी १०% जादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत ...
23-06-2022 महाडीबीटी ऑनलाईन प्रणाली सन २०२१-२२ शिष्यवृत्ती बाबत (तात्काळ कार्यवाही आवश्यक) ...
22-06-2022 Approval Process 2022-23 (For all technical colleges, Regarding NOC CERTIFICATE, APH 2022-23)
22-06-2022 महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधीत अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावर पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.....
17-06-2022 MAHARASHTRA STATE UNIVERSITY OF DISABILITY STUDIES & REHABILITATION SCIENCE (MSUDSRS) स्थापन करण्याबाबत
 

खाली दिलेल्या लिंक वापरून दोन्ही गुगुल शीट मध्येच ऑनलाईन माहिती भरावी. 

  विवरण पत्र १-

  विवरण पत्र २

तात्काळ माहिती भरण्यात यावी. 

                    - माहिती ऑनलाईन भरल्यास आपोआप सेव्ह होतो. पुन्हा सेव्ह  करण्याची आवश्यकता नाही. 

                   -  माहिती मराठी मध्ये भरता येते. 

                   -  ऑनलाईन गुगुल शीट ओपन केल्यानंतर वरती उजव्या कोपऱ्यात ३ डॉट्स 

                   -  आहेत तेथे मराठी कीबोर्ड निवडता येतो . 

                   -  फोनेटिक मराठी टायपिंग करता येते.  

16-06-2022 तात्काळ ! अत्यंत तातडीचे ! महायुथ फॉर क्लायमेट ऍक्शन प्रोग्रॅम मध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रणाबाबत (अंतिम मुदत -१६ जून, २०२२ सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ) ....
14-06-2022 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण साठी शिष्यवृत्ती या योजनेअंतर्गत २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवणे बाबत करावयाच्या कार्यवाही बाबत...
09-06-2022 महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधीत अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावर पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.....
01-06-2022 सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था व स्वायत्त संस्थेमध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी विद्यापीठाचे संलग्नीकरण असल्याचे प्रमाणपत्राबाबत ....
30-05-2022 महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत...
11-05-2022 पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत आयोजित ऑनलाईन बैठक...
11-05-2022 Circular Regarding charging Jubilee Fund
07-05-2022 तात्काळ !!! शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण /नैसर्गिक विस्ताराच्या प्रस्तावांची ऑनलाईन छाननी करताना स्वयं मूल्यांकन अहवालामध्ये अपूर्ण असणारी कागदपत्रे तात्काळ (विद्यापीठ संलग्नीकरण पोर्टल वरती ऑनलाईन अपलोड करणे तसेच ऑफलाईन हार्डकॉपी स्वरूपात ) सादर करण्या बाबत
29-04-2022 महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
27-04-2022 शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर मार्फत रौप्य , सुवर्ण, हिरक आणि अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करणाऱ्या महाविद्यालयांना मदत करण्याबाबत
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख ) (कोल्हापूर जिल्हा महाविद्यालये )
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख ) (सांगली जिल्हा महाविद्यालये )
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख ) (सातारा जिल्हा महाविद्यालये )
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख )
22-04-2022 विद्यापीठ संलग्नीत संस्था/महाविद्यालयांचे ग्रीन ऑडिट /GREEN AUDIT करणे बाबत
21-04-2022 Autonomous Status for DKTE Society's Textile and Engineering Institute, Kolhapur
21-04-2022 Autonomous Status for Walchand College of Engineering, Sangli
21-04-022 Corrigendum of Notification regarding Govt. College of Engineering, karad
20-04-2022 Autonomous Status for Dhananjayro Gadgil College of Commerce
13-04-2022 संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण , नैसर्गिक विस्तार, निरंतर संलग्नीकरण तसेच अकॅडेमिक ऑडिट ची ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबत ( अंतिम मुदत दि. १३/०४/२०२२)
28-03-2022 महाडीबीटी पोर्टल वरील महाविद्यालय व विभाग स्तरावरील प्रलंबित कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करणेबाबत
17-03-2022 संलग्नित महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण / नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ, ब व क ऑनलाईन पाठविणेबाबत
17-03-2022 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम ३७ (१) (ञ) (ट) मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालये व मान्यता प्राप्त संस्थांचे विद्याविषयक शैक्षणिक लेखापरिक्षण (Academic Audit) करण्याबाबतची माहिती करून घेण्याकरीता कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत
02-03-2022 Circular regarding review of washrooms available for Girl students at college/University Departments
10-02-2022 संलग्नीत महाविद्यालयांची अद्ययावत यादी विद्यापीठ संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली आहे. सदर यादी अवलोकनी घेऊन दुरुस्ती असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसोबत ई-मेल द्वारा तात्काळ कळवावे.
10-02-2022 केंद्र शासन पुरस्कृत महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय विद्यार्थांनी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित अर्जांन्वर ऑनलाईन पद्धतीने कार्यवाही करण्यासाठी दि. ११/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
08-02-2022 सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षांमधील कोल्हापूर जिल्यातील महाविद्यालयांकडून अर्ज नोंदणीस कमीप्रतिसाद मिळत असल्याबाबत
08-02-2022 महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविदयालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत                  
31-01-2022 सातारा जिल्यातील महाविद्यालयांनी त्यांचे स्तरावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित अर्जांन्वर कार्यवाही करणे बाबत
29-01-2022 महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज तात्काळ पडताळणी करणे बाबत
29-01-2022 राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन करणेबाबत दि. ३०/०१/२०२२ पूर्वी माहिती तात्काळ भरावी
Click here for Google Form Link
27-01-2022 Implementation of Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students
25-01-2022 अधिविभाग / महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींकरीता स्वछतागृहाच्या माहितीबाबत
25-01-2022 तात्काळ !!! महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थिनींवर होणाऱ्या छेडछाडीच्या घटनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालय परिसर छेडछाड मुक्त तसेच सायबर गुन्हे मुक्त करण्याबाबत माहिती तात्काळ देणेबाबत
Click Here for Google Form Link
18-01-2022 सलग्नीत महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नुतनीकरण / नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ, ब व क ऑनलाईन पाठविणेबाबत
15-01-2022 Circular regarding B.Voc/Community College/NSQF Course Syllabus
14-01-2022 तात्काळ स्मरणपत्र क्र. २ - महाविद्यालय स्थापनेपासून सुरु असणाऱ्या अनुदानित व विनाअनुदानित तुकड्यांची माहिती
13-01-2022 Autonomous Status for Kamala College, Kolhapur
10-01-2022 उच्च शिक्षण संचालनालय मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महाविद्यालय शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरून सन २०२१-२२ साठी प्रभावी अमलबाजवणी करणेबाबत
07-01-2022 विद्याविषयक लेखापरीक्षण (अकॅडमिक ऑडिट) ऑनलाईन माहिती भरणेसाठी प्रशिक्षण घेणेबाबत ...
07-01-2022 हिजडा /ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र स्वछतागृहांची सवलत पुरविणे तसेच सर्वसमावेशक शिक्षण पद्दतीचा अवलंब करणेबाबत
05-01-2022 मराठी भाषा धोरण अंमलबजावणी बाबत
04-01-2022 Infosys company Springboard ऑनलाईन प्रोग्रामबाबत नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत
03-01-2022 CIRCULAR REGARDING AICTE NOTIFICATION
31-12-2021 विद्याविषयक लेखा परिक्षण (अकॅडेमिक ऑडीट) करण्याबाबत
16-12-2021 तात्काळ-प्राधान्याने !!!! शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता महाडीबीटी पोर्टल वर विविध शिष्यवृत्ती योजनांकरिता विहित कालावधीत विद्यार्थ्यांनी अर्ज करणे.
16-12-2021 सन २०१९-२० व २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टल महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करणे बाबत
13-12-2021 विधानपरिषद अतारांकित प्रश्न क्र .९७८८ (तात्काळ /विनाविलंब )
10-12-2021 नॅक, बेंगलोर तर्फे आयोजित दि. १६/१२/२०२१ रोजी राज्यस्तरीय वेबिनार मध्ये सहभागी होणेबाबत.
06-12-2021 राजर्षी छत्रपती शाहू शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करणेबाबत   Upload new syllabus
02-12-2021 महाविद्यालय स्तरावर SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा शुल्क भरण्याकरिता होणाऱ्या पिळवणुकीबाबत
02-12-2021 तात्काळ ! दि. २४/११/२००१ पूर्वीची विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी देण्यात आलेल्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अनुदान देणेबाबत
16-11-2021 महाडीबीटी पोर्टल वरील महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
15-11-2021 सन २०२१-२२ करिता हाकिम अब्दुल हमीद स्कॉलरशिप / शिष्यवृत्ती योजना
15-11-2021 विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ८६१९, १६/११/२०२१ पर्यंत विनाविलंब पाठवावी
09-11-2021 शै .व. २०२१-२२ करिता गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्ज स्वीकृतीस मुदतवाढ
09-11-2021 भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त खुली ऑनलाईन शिष्यवृत्ती परीक्षा
29-10-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची पोर्टल वरून प्रभावी अंमल बजावणी करणे बाबत.
27-10-2021 विद्याविषयक लेखा परीक्षण (Academic Audit) करण्याकरीता महाविद्यालयामधील (IQAC समन्वयक) यांची नावे कळविण्याबाबत
27-10-2021 mahadbt पोर्टल वरून विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणे बाबत
06-10-2021 महाडीबीटी चे अनुषंगाने अर्ज भरणे तसेच महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून अर्जाची पडताळणी करीत मुदतवाढ बाबत
05-10-2021 Autonomous Status for Deshbhakt Ratnappa Kumbhar College of Commerce , Kolhapur
01-10-2021 सुधारीत परिपत्रक ! संलग्नीत महाविद्यालयात शै. व. २०२२-२३ करिता गठीत स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन पाठविणे बाबत
01-10-2021 २० % फी वाढ परत करणेबाबत
30-09-2021 सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत सुधारित संलग्नीकरण शुल्काबाबत
28-09-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता गठीत LIC अहवाल प्रपत्र अ , ब , क ऑनलाईन पाठविणे बाबत
28-09-2021 Change in Institue or Course By Student of Non-Grant Engineering, Architecture and Pharmacy Colleges
25-09-2021 Suggestions for AICTE Approval Process 2022-23 from the /Stakeholders.
24-09-2021 अत्यंत महत्वाचे ! सुधारित परिपत्रक ! शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या विविध अनामत रक्कमांसंदर्भातील माहिती तात्काळ /विनाविलंब दि. २५/०९/२०२१ पर्यंत ई-मेल द्वारा पाठविणे.
23-09-2021 शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या विविध अनामत रक्कमांसंदर्भातील माहिती तात्काळ /विनाविलंब दि. २४/०६/२०२१ पर्यंत ई-मेल द्वारा पाठविणे.
08-09-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी १०% जादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत
08-09-2021 Financially Weaker Colleges Circular 2021-22
07-09-2021 महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत
07-09-2021 १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत महाविद्यालय विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्तीची नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मार्फत सन २०२१-२२ अमलबजावणी करणेबाबत
01-09-2021 केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22
13-08-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता विशिष्ठ विद्याशाखांच्या जलदगती अतिरिक्त तुकड्या मागणी प्रस्तावाबाबत
11-08-2021 महाडीबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत
07-08-2021 तात्काळ ! अत्यंत महत्वाचे , संलग्नीत  महाविद्यालयातील नियमीत /अतिरिक्त /जलदगती अतिरिक्त तुकड्यांची माहिती ऑनलाईन स्वरूपात दि. १०/०८/२०२१ पर्यंत  भरणे. 
लिंक पुढील प्रमाणे -

https://affiliationt2suk.blogspot.com/2021/08/subjectwise-division-information.html
05-08-2021 (तातडीचे) शै. व. २०२१-२२ करिता जलदगती अतिरिक्त तुकडी प्रस्ताव मागणीबाबत 
04-08-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून सर्व सलग्नीत महाविद्यालयांची नोंदणी व KYC करणेबाबत
04-08-2021 सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत
19-07-2021 सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क / ई-सुविधा शुल्क / विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणेबाबत तसेच सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्नित महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावाबाबत
19-07-2021 ऑनलाईन महाडीबीटी प्रणालीवरील महाविद्यालयीन स्तरावर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती चे प्रलंबित अर्जाचा तात्काळ निपटारा करणेबाबत ....
19-07-2021 जलदगती प्रस्ताव परिपत्रक सोबत जोडलेला शासन निर्णय पाठविणेबाबत
17-07-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, नैसर्गिक विस्तार व निरंतर संलग्नीकरणासाठीचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत ....
10-06-2021 A B C Online Database Information
10-06-2021 A B & C FORM
07-06-2021 सन 2020-21 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्याय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत
02-06-2021 सुधारीत परिपत्रक - सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था व स्वायत्त संस्थेमध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी विद्यापीठाचे संलग्नीकरण असल्याचे प्रमाणपत्राबाबत..
02-06-2021 महिलांचा लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत...
29-04-2021 Circular regarding Mahadbt Scholarship
13-04-2021 DBT Letter All College & Circuler
12-04-2021 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३० वी जयंती दि. १४ एप्रिल २०२१ रोजी साजरी करणेबाबत...
08-04-2021 फक्त पारंपरिक विना-अनुदानित महाविद्यालय व पारंपरिक कायम विना-अनुदानित महाविद्यालय यांच्याकरिता
31-03-2021 सातारा जिल्ह्यातील विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयांनी mahadbt पोर्टल वरील प्रोफाईल मध्ये शिष्यवृत्ती करिता योग्य शुल्क नोंदविणेबाबत
22-03-2021 दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलीस/लष्करी दल / निम लष्करी दलातील जवानांच्या पाल्याना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संस्था स्तरावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर प्राधान्य देणेबाबत
17-03-2021 शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील रिसर्च सेंटर ची माहिती ऑनलाईन भरणे (शै . वर्ष २०२१ अखेर )                  Click Here for Online Link
17-03-2021 शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील शिक्षकांची माहिती ऑनलाईन भरणे (शैक्षणिक वर्ष २०२१ अखेर)                  Click Here for Online Link
23-02-2021 Circular regarding College Safety Audit
11-02-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिताच्या स्थानिक चौकशी समित्यांबाबत परिपत्रक
28-01-2021 Circular regarding Academic Information 2020-2021-Colleges
22-01-2021 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा.ना .श्री. उदयजी सामंतसाहेब यांच्याबरोबर आढावा बैठकीसाठी ऑनलाईन निवेदने सादर करण्याचे आवाहनाबाबत.
07-01-2021 Circular Regarding Dress Code
02-01-2021 NOTIFICATION - AUTONOMOUS STATUS FOR TATYASAHEB KORE INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, WARANAGAR, TAL. PANHALA, DIST. KOLHAPUR
31-12-2020 Circular regarding Mazi Vasundhara Abhiyan
17-12-2020 NOTIFICATION - AUTONOMOUS STATUS FOR D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KASABA BAWADA, KOLHAPUR
14-12-2020 वॉटर मॅनॅजमेण्ट कोर्से उपलब्ध, सुरु किंवा बंद असलेबाबतची माहिती तात्काळ कळविणे बाबत
14-12-2020 अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमास शासनाचे सुधारित ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत .....
10-12-2020 Circular regarding no objection certificate for aided, non aided and physical education
24-11-2020 Regarding AICTE APPROVAL 2021-2022
17-11-2020 विद्यापीठ संलग्नित ( पारंपरिक ) महाविद्यालयांनी अतिरिक्त तुकडी माहिती देणे बाबत.
11-11-2020 राष्ट्रीय शिक्षण दिवस साजरा करणे बाबत.
06-11-2020 परिपत्रक - शै. वर्ष २०२०- २१ साठी संलग्नित महाविद्यालयांची अद्ययावत यादी विद्यापीठ संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली .
05-11-2020 Reminder regarding submission of report of Democracy Fortnight celebrated between 26 January 2020 to 10 February 2020
04-11-2020 Autonomy Notification of Mahavir Mahavidyalaya, Kolhapur
03-11-2020 शासकीय कामकाजामध्ये प्रतिज्ञापत्र लेखास मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत.
21-10-2020 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थसहाय्य योजनेबाबत ....
23-09-2020 Circular regarding college registration on NSP Portal
17-09-2020 Circular regarding Central Sector Scholarship for college and universities students 2020-21
17-09-2020 अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2020-21 च्या अंमलबजावणीबाबात
16-09-2020 पदवी स्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावली बाबतचे सुधारित परिपत्रक
25-08-2020 Regarding Minority Status given to Shri R.K. Patil College, Sankh
24-08-2020 संगणकीकरनाच्या अनुषंगाने महाविद्यालयाची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरणेबाबत..
18-08-2020 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% ज्यादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत...
18-08-2020 महाविद्यालयाच्या नावातील बदलाबाबत .....
12-08-2020 Regarding conduct of various programmes on the occasion of "World Organ Donation Day-2020"
11-08-2020 जलदगती अतिरिक्त तुकडी प्रस्ताव मागणिबाबत परिपत्रक
07-08-2020 Circular regarding proposals of Continuation, Natural Growth & Permanent Affiliation
04-08-2020 Natural growth proposals and approval process regarding....
30-07-2020 Admission Procedure 2020-21
09-07-2020 सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क / ई-सुविधा शुल्क / विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणेबाबत तसेच सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्नित महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावाबाबत ...
  कोव्हीड-१९ साथ उद्रेक कालावधीमध्ये महाविद्यालयांच्या विद्यापीठस्तरीय कामकाजाबाबतचे परिपत्रक
12-06-2020 पदवी स्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावली बाबतचे परिपत्रक
28-05-2020 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी संलग्नीकरण प्रमाणपत्र मागणी बाबत परिपत्रक
18-05-2020 विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीताचे गायन करण्याबाबत व नामफलक मराठी भाषेतून लावण्याबाबत
18-04-2020 NCTE ने मागितलेली माहिती सर्व बी. एड., एम. एड., बी. पी. एड. महाविद्यालयांनी तात्काळ देणे बाबत (परिपत्रक + आवश्यक फॉरमॅट)
16-04-2020 Circular from UGC to institutions/College regarding instructions during lock down 2.00
21-03-2020 CIRCULAR REGARDING CORONA PREVENTIVE MEASURES FOR HOSTELS IN AFFILIATED COLLEGES
17-03-2020 Circular regarding review of washrooms available for Girl students at college/University Departments
17-03-2020 Regarding Corona Virus (COVID-19) - Affiliation
16-03-2020 MAHADBT SCHOLARSHIP LAST DATE REMINDER
13-03-2020 कोरोना विषाणु संदर्भात सुचना निर्गमित करणेबाबत
12-03-2020 Circular Regarding Additional Division
07-03-2020 MAHADBT SCHOLARSHIP LAST DATE REMINDER
06-03-2020 Circular regarding RULES REGARDING MINIMUM REQUIREMENTS FOR POST-GRADUATE TEACHING IN AFFILIATED COLLEGES AND INDIVIDUAL INSTITUTIONS
03-03-2020 Circular Regarding Star Question 253
02-03-2020 UGC Letter reg.: Observance of International Women's Day
28-02-2020 MAHADBT SCHOLARSHIP LAST DATE REMINDER
27-02-2020 11th VISHWA HINDI SAMMELAN
26-02-2020 MARATHI BHASHA GAURAV DIN
22-02-2020 Circular regarding last date of Mahadbt
17-02-2020 Reminder regarding submission of action taken on implementation of guidelines of Gender Champion
15-02-2020 Celebration of “Matrubhasha Diwas” (Mother Tongue day) on 21st Feb, 2020.
13-02-2020 Circular regarding submission of action taken on implementation of guidelines of Gender Champion
10-02-2020 पदवीत्तर अभ्यासक्रमांची माहिती सादर करणेबाबतचे स्मरणपत्र 2.
08-02-2020 Circular Regarding Mahadbt Portal
05-02-2020 Circular Regarding Additional Division
03-02-2020 Circular Regarding Mahadbt Portal -Second installment and Voucher Ridim.
22-01-2020 Reminder regarding Disability, Accessibility & Inclusive Higher Education Report Quarterly Progress Report.
22-01-2020 महाडीबीटी पोर्टलवरुन शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांची पडताळणी मुदतीमध्ये पूर्ण करणेबाबत
21-01-2020 Circular regarding dbt camp
17-01-2020 Circular regarding Marathi Fan club
10-01-2020 Circular Regarding Mahadbt Fee Correction Module
27-12-2019 Circular Regarding Proper Implementation of Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship
19-12-2019 Circular regarding proper implementation of College Development Committee
19-12-2019 Circular regarding Regarding First Meeting of the Central Advisory Board on Disability constituted under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
17-12-2019 Circular regarding Integrated University Management System (IUMS)
14-12-2019 Circular Regarding online Scholarship on DBT portal.
11-12-2019 पदवीत्तर अभ्यासक्रमांची माहिती सादर करणेबाबतचे स्मरणपत्र .
07-12-2019 Circular regarding Earn and Learn Scheme
04-12-2019 Circular regarding Additional Division
30-11-2019 Circular Regarding Celebration Of International Person`s With Disabilities Day In University
30-11-2019 Circular regarding Celebration Pension Week
30-11-2019 Circular regarding 32nd STATE LEVEL INTER COLLEGIATE ELOCUTION COMPETTION
25-11-2019 Circular regarding Updated College List.
20-11-2019 Circular regarding RO Facility
19-11-2019 One Day National level Symposium on Accessibility of Persons with Disabilities in Higher Education and Inclusive Practices
15-11-2019  Circular regarding RO Facility
14-11-2019 Circular Regarding Ban On Electronic Cigar ( Implementation And Action Taken Report )
14-11-2019 Circular regarding RO Facility
06-11-2019 Circular regarding facility of E-classroom
02-11-2019 Circular Regarding Date Extention for Online application At Mahadbt and NSP Portal by the Students
11-10-2019 Circular Regarding online Scholarship on DBT portal
04-10-2019 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थसहाय्य योजनेबाबत
01-10-2019 Circular regarding Fit India Plogging Run on 2 Oct 2019
01-10-2019 Circular Regarding Rashtrapita Mahatma Gandhi Jayanti On 2, Oct 2019
26-09-2019 Reminder - Ideal Teacher Award
27-09-2019 Circular Regarding Invite to participate in Model United Nations (MAHA MUN 2019) a platform to create global awareness and impact (6th and 7th December 2019, Mumbai)
26-09-2019 Circular Regarding Invite to participate in Maha Walkathon 2019 to spread awareness on Road Safety -No Honking - Responsible Driving - 30 November 2019
25-09-2019 Circular Regarding co-operation with State Level Conceptual Greetings for Examination 19
21-09-2019 Circular regarding Report of the help of teachers and staff of the College and NSS Department in flood affected areas
19-09-2019 Circular regarding Prevention of Caste based discrimination in Higher Educational Institutions
19-09-2019 Circular regarding State Government Dakshina Scholarship online on MAHADBT portal
19-09-2019 Circular Regarding online Scholarship on MAHADBT portal
19-09-2019 Circular regarding State Government open Scholarship
19-09-2019 Circular regarding Mathematics & Physics Scholarship
18-09-2019 Circular regarding Disability, Accessibility and Inclusive Higher Education Report Quarterly Progress Report
13-09-2019 Circular Regarding online Scholarship on DBT portal
11-09-2019 Circular regarding Special Symposium- INAC-4
05-09-2019 Circular regarding Divyang Scholarship
05-09-2019 Circular regarding college registration on NSP Portal
03-09-2019  Circular regarding MAHADBT & NSP Portal Workshop
26-08-2019  Circular regarding proper implementation of Central Sector Scholarship for college students 2019-20
26-08-2019 Reminder regarding Prevention of Caste based Discrimination
26-08-2019 Circular regarding Fit India Movement
24-08-2019 Circular regarding B.Voc. & Community College Scheme approval
23-08-2019 Circular Regarding Divyang Scholarship
22-08-2019 Urgent information of Flood affected Students
22-08-2019 Circular regarding college registration on NSP portal
14-08-2019 Circular regarding Ashwasan no.215 CCTV and UGC guidelines
14-08-2019 Circular Regarding Flood Situation Information
13-08-2019 Circular Regarding Fee Correction Module
13-08-2019 Circular Regarding proper implementation of online Scholarship on DBT portal
13-08-2019 NSP Portal College Registration
03-08-2019 Regarding updation of Colleges / Institutes / Universities their profiles for proper implementation of scholarship through the DBT portal in the year 2019-21.
03-08-2019 Regarding Right to information Act 2005
31-07-2019 Regarding a uniform statute obtained by the Government of Maharashtra based on the Maharashtra Public University Act 2016
 Uniform Statute Regarding Autonomy
 Uniform Statute Regarding Penalty
30-07-2019 About NSP Scholarship
20-07-2019 Circular regarding the process of providing immediate Government help to the drought-hit areas
17-06-2019 Circular Regarding proper implementation of online Scholarship on MAHADBT portal
06-07-2019 Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education Institutions
06-07-2019 Regarding Voter Registration of young and eligible first students of the college under special campaign
06-07-2019 About fee loading at mahadbt
05-07-2019 Letter regarding SEBC & EWS Reservation for admission in college
04-07-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या जलदगती अतिरिक्त तुकड्या मागणी प्रस्तावाबाबत 
04-07-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% ज्यादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत
03-07-2019 Circular regarding Annual Affiliation Fee
03-07-2019 To formulate Internal Committee for the Students with Disabilities in Universities/Colleges
03-07-2019 Circular regarding proposals of Continuation, Natural Growth & Permanent Affiliation.
02-07-2019 Regarding Hostel Admission of Girls of Minority Category in Government Hostel
20-06-2019 Courses fees from(Aided & Unaided courses) 2010 to 2019
Aided courses and College fees            Unaided courses and College fees
17-06-2019 Celebration of International Day of Yoga on 21st June 2019.
17-06-2019 Circular regarding presentation of various programs relating to the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi
10-06-2019 Lead College Fee Circular 2019-20
08-06-2019 Admission Procedure 2019-20
25-05-2019 शैक्षणिक संस्था तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
15-05-2019 Circular regarding Affiliation Course Certificate for 2019-20
04-05-2019 Regarding submission of information of the faculty which started on non funding basis
10-04-2019 Reminder -Urgent Information Regarding College Teacher
10-04-2019 Urgent Information regarding Rain water harvesting & waste Management
26-03-2019 Circular regarding Additional Division
22-03-2019 Regarding Redeem Button Press and Clearance
22-03-2019 Regarding Urgent Registration for shreyas scheme 
14-03-2019 Urgent information regarding college teacher
13-03-2019 Urgent Information regarding Rain water harvesting & waste Management
05-03-2019 To Complete the prolonged  action upon the application filled by student on D.B.T. for availment of benefit of Scholarship
05-03-2019 Circular regarding Compliance of order of Hon`ble High Court of Delhi in the matter of Shri Aditya Narayan Tiwari & Anr. Vs Union of India & Anr.
05-03-2019 Effective implementation of online Scholarship Schemes implemented by Higher education Institution
05-03-2019 Circular regarding Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities
02-03-2019 Autonomy Notification of Sadguru Gadge Maharaj, College Karad
02-03-2019 Autonomy Notification of Chhatrapati Shivaji College, Satara
01-03-2019 Circular Regarding  Voter Registration of young and eligible first students of the college under special campaign
26-02-2019 Circular regarding Effective implementation of Food Safety & Standards Act 2006
26-02-2019 उच्च शिक्षण संचानालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची ऑनलाइन पद्धतीने प्रभावी अमंलबजावणी करणेबाबत
26-02-2019 Circular regarding MAHADBT ONLINE Portal
21-02-2019 Circular regarding Shri. V. V. Shirwadkar - Marathi Bhasha Gaurav Deen
20-02-2019 Circular regarding mahadbt portal
20-02-2019 Circular regarding SHREYAS Scheme.
16-02-2019 Circular Regarding Marathi Sahitya v Sanskruti Upkram
15-02-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता कमकुवत महाविद्यालय अर्थसाह्य योजनेअंतर्गल अपात्र  महाविद्यालय
15-02-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता कमकुवत महाविद्यालय अर्थसाह्य योजनेअंतर्गल ज्या महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर झाले आहे त्यांची यादी
07-02-2019 स्थानिक चौकशी समिती अहवाल नमुन्यानुसार स्वयंमुल्यांकन करून सी.डी. विद्यापीठ कार्यालयास सादर करण्याबाबत..... तात्काळ --स्मरणपत्र
04-02-2019  Daily clearance of applications at clerk and principal login.
31-01-2019 Circular Regarding State Dakshinatya Scholorship
31-01-2019 Circular Regarding Government Research Scholarship
31-01-2019 Circular Regarding Eklavya scholarship
31-01-2019 स्थानिक चौकशी समिती अहवाल नमुन्यानुसार स्वयंमुल्यांकन करून सी.डी. विद्यापीठ कार्यालयास सादर करण्याबाबत..... तात्काळ
30-01-2019  UGC (Online Courses for Programs) Regulations 2018
25-01-2019 Circular regarding AISHE data updation 2018-2019
25-01-2019 Reminder for ANVESHAN - 2018(Central Zone Student Research Convention)
23-01-2019 Circular Regarding Technical issues on the Mahadbtmahait.gov. in portal
04-01-2019 उच्य शिक्षण संचालनालया मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती अनुषंगाने महा डीबीटी पोर्टलवरील कामकाजाबाबत
26-12-2018 सन  २०१८ -२०१९  या  खरीब  हंगामातील  दुष्काळ  सदृश्य तालुक्यातील  महाविद्यातील  विद्यार्थ्यांचे  परीक्षा  शुल्क  माफ  कारण्याबात
24-12-2018 Circular Regarding Earn & Learn
24-12-2018 Circular Regarding Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students.
21-12-2018 Circular Regarding Common Service Center Kolhapur. (RTO)
17-12-2018 (National Tsing Hua University) Call for Applicants for Summer Research Program 201(Internship)
17-12-2018 Immediate information requisite about the non-approved divisions - TOP PRIORITY INFORMATION
14-12-2018 Reminder regarding Earn & Learn Scheme
07-12-2018 Circular Regarding Earn & Learn Scheme
05-12-2018 Circular Regarding MAHA DBT Meeting Notice
05-12-2018 Circular Regarding formation of College Development Committee
30-11-2018 Urgent Information Regarding giving basic facilities to handicapped persons
22-11-2018 Circular - MahaDBT Camp
20-11-2018 Circular regarding appointment of a Constitutional Magistrate
16-11-2018 Urgent Information Regarding giving basic facilities to handicapped persons
14-11-2018 Circular regarding to Invite to participate in Maha Walkathon 2018
05-11-2018 Regarding effective use of digital technology in universities & colleges, through an online survey by UGC
30-10-2018 Circular Regarding Meeting Notice - Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship
25-10-2018 Issues related to granting profiles to colleges on the portal
25-10-2018 Upgradation of College profiles immediately on DBT Portal and verification of pending scholarship application at the college level.
25-10-2018 Concession in the presence of students participating in the cultural program
25-10-2018 Circular Regarding Non acceptance of applications for Non Hindi Scholarship
24-10-2018 Circular regarding updation of College Website for effective implementation of Scholarship via Online DBT Portal
19-10-2018 Regarding giving all facilities to the handicapped persons in higher education institutions
19-10-2018 Regarding submission of the information of Fund collected by the college for the help of natural calamities arising due to raging rain in Kerala
16-10-2018 Circular regarding visit of first year student to Local Government Institutions
15-10-2018 Circular regarding Celebration of Official Cleanliness fortnight
12-10-2018 Circular regarding updation of College Website for effective implementation of Scholarship via Online DBT Portal
11-10-2018 Urgent Information Regarding giving basic facilities to handicapped persons.
08-10-2018 Revised Circular regarding Meeting for Voter Registration
05-10-2018 Meeting Regarding Voter Registration
28-09-2018 Circular Regarding Voter Registration
24-09-2018 Circular regarding Publishing of Introductory constitution at front of office
24-09-2018 Effective implementation of Food Safety & Standards Act 2006
19-09-2018 Availment of goverment amenities to those student who passed in repeted examination and who are in the current year admissoin processes to be admitted
15-09-2018 Circular regarding to Prepare Plan about Rashtrapita Mahatma Gandhi's 150 Birthday Day
04-09-2018 Circular regarding to proper implementation of Rajarshi Chh.Shahu Maharaj & Panjabrao Deshmukh Scollership
29-08-2018 Chh. Shahu Maharaj Scholarship Basic Training
20-08-2018 Circular Regarding urgent information of Rajarshi Chatrapati Shahu Maharaj Scholarship
20-08-2018

Circular Regarding Rajarshi Chatrapati Shahu Shikshan Shulk Shishyavruti Scheme

Click here to download Presentation 

18-08-2018 Financially Weaker College Scheme for A.Y. 2018-19
18-08-2018 Circular regarding giving basic facilities to handicapped persons.
16-08-2018 Circular Regarding revised conditions of Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship.
16-08-2018 Instructions Given by Joint Director, Kolhapur, Regarding Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship
16-08-2018 Principal Meeting Regarding Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship.
10-08-2018 Circular regarding Programmes on Consumer Awareness & Financial Literacy.
31-07-2018 Meeting regarding Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholorship In Collector office Kolhapur & Sangli
24-07-2018  Circular regarding proposals of Continuation, Natural Growth & Permanent Affiliation
24-07-2018  Circular regarding different G.R.'s of Economically Backward Class Students
17-07-2018  Educational Institutes should not charge education fees for students of economically backward class who are eligible for Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship.
05-07-2018 Circular regarding 40% Extra Student for Academic Year 2018-19
04-07-2018 Circular regarding Annual Affiliation Fee 
04-07-2018 Circular regarding Fast Track Division for 2018-19
28-06-2018 राज्यातील सर्व विधी अभ्यासक्रमांसाठी महाविद्यालयातील तुकड्यांच्या संख्या सुधारीत केल्याबाबत.
28-06-2018 तातडीचे/कालमर्यादित - बृहत आराखडाबाबतची माहिती तातडीने पाठविण्याबाबतचे स्मरणपत्र
28-06-2018 Affiliation/T2 Fee Circular
26-06-2018 कॉम्पोनंट २ अँड कॉम्पोनंट ८ च्या अनुषंगाने दि. २५ जून २०१८ पासून एक आठवड्यासाठी रुसाचे online पोर्टल उपलब्ध असल्याबाबत.
22-06-2018 Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009
20-06-2018 Circular regarding Yoga Day
18-06-2018

पंचवार्षिक (सन २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीचा ) बृहत आराखडाची माहिती तात्काळ भरून देणेबाबत                                  Perspective Plan

18-06-2018 Celebration of International Day of Yoga-june 21, 2018
12-06-2018 Perspective Plan workshop in Lead College on 12/06/2018
09-06-2018 Admission process for academic year 2018-19
07-09-2018 Circulars regarding democratic elections and good governance and literacy
23.05.2018 Circular regarding course certificate to affiliated Colleges, Institutes for A.Y. 2018-19
17-05-2018 Circular regarding giving 1% parallel reservation from open classes to the orphaned children 
27-04-2018  Regarding the measures to be taken in relation to the safety of women working in   various offices
24-04-2018  Intellectual Property (IP) including patents granted and filed (along with soft / hard copies of Patents)
18-04-2018  Autonomy Notification of Yashawantrao Chavan Institute of Science, Satara.
18-04-2018  Autonomy Notification of Vivekanand College, Kolhapur
12-04-2018  विधी अभ्यासक्रमास दिलेले प्रवेश रद्द केल्यासंबंधी ....
03-04-2018 Recommendations for the year 2018 for The Presidential Award of Cerfificate of Honaur & Maharshi Badrayan Vyas Sanman
23-03-2018 Circular - Tobacco Free College and Educational Institutions
06-03-2018 Circular Regarding submitting application of scholarships and tuition fee reimbursement schemes of Government of India
01-03-2018 Information Regarding to Special Scholarship Scheme for Jammu & Kashmir Students
26-02-2018 Circular for bilingual Information Booklet
21-02-2018 Singing of Marathi Abhiman Geet on 27th February  Marathi language Gaurav Day
21-02-2018 Circular regarding 21st February is celebrated as International Mother Language Day
16-02-2018 Circular regarding Social Media Mahamitra Program
14-02-2018 Circular regarding M. B. A. / M. M. S CET exam 
10-02-2018 Circular regarding Marathi Bhasha Gourav din
05-02-2018 Regarding A.I.C.T.E. Approval Process 2018-2019
02-02-2018 Provision of WiFi Services in the campus
18-01-2018 Local Inquiry Committee Report Formats regarding Circular
16-01-2018  Information of the students admitted and successfully came out of last ten years.
11-01-2018 Circular  regarding Biometric attendance & information of the students admitted and successfully came out of last ten years.
10-01-2018 Circular Regarding National Teacher's Congress (NTC)
29-12-2017 Immediately implement the recommendations made by the Committee constituted at ugc in relation to Anti Ragging.
28-12-2017 Participation in 91th All India Marathi Sahitya Sammelan for students of college
27-12-2017 Reminder - Regarding submitting your college's first approval letter (Primary Affiliation)
22-12-2017 Circular regarding Curbing the menace of ragging in higher educational institutions Regulation, 2009
20-12-2017  Crcular Regarding Special Provision of Admission For Pupils of Ambassidors of Different Nations Situated in Mumbai.
12-12-2017 पुस्तकांचं गाव या अभिनव प्रकल्पातील शब्द - सुरांच्या गुंफणीचा आगळा - वेगळा सुरेल कार्यक्रमाबाबत .. 
07-12-2017  Primary Affiliation & Recognition Letters
23-11-2017  Circular Regarding registration in National Academic Depository (NAD)
17-11-2017 Circular Regarding Jawahar National Fellowship
17-11-2017 Circular Regarding registration in National Academic Depository (NAD)
10-11-2017 Circular regarding Rajshri Chhatrapati Shahu Maharaj Education Scholarship
06-11-2017 Circular regarding the safety of all students from universities and colleges in the state
25-10-2017 The Maharashtra Prohibition of Ragging Act, 1999
11-10-2017 Ministry of health and family walefare circular-120
05-10-2017 Circular Regarding submission of information about the traditional and ritual new colleges, faculty, additional divisions, subjects, syllabus, approved on the approved permanent non-grant basis before 24 Nov 2001.
29-09-2017 All financial transactions in higher education institutions are done through digital mode.
26-09-2017 From 2017-18 in all state Accessibility Capability of Law Degree Course is 60 Students per batch
19-09-2017 Circular regarding rise in admission dates for A.Y. 2017-18
16-09-2017  Invitations to attend AICTE-ECI Chhatra Vishwakarma Awards to be held on 17 Sept 2017
12-09-2017  Circular Regarding Curbing the menace of ragging in higher educational institutions.
06-09-2017  Circular Regarding the rainy season tour
06-09-2017  Circular Regarding submission of Caste Certificate of Backward Classes for Backward  Classes enrolled in 2016-17
19-08-2017  Circular Regarding 41st Indian Social Science Congress
19-08-2017  Circular Regarding registration of voter between 18 and 19 years old is ectended up to 31 August 2017
11-08-2017  Circular Regarding Award of Rs. One Lakh for College Teachers doing Quality Research
17-07-2017  Circular Regarding continuation, Natural Growth, Perment proposal
17-07-2017  Scheme for financially weaker colleges for Academic Year 17-18
13-07-2017  Circular Regarding NCTE website eligible college list.
10-07-2017  40 per cent additional students requirement Format & Circular for A.Y. 2017-18
10-07-2017  Rapid Additional Divisions demand for A.Y. 2017-18 - Format, Circular & Relevant GR
10-07-2017  Circular Regarding AICTE MoUs for Student Internships.
07-07-2017  Circular Regarding Rajashree Cha. Shahu Maharaj Shikshan Shulk scholarship scheme  2017-18 & Dr. Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme 2017-18 
07-07-2017  Circular Regarding to control prices of Coronary status
05-07-2017  Circular Regarding Special campaign for registration of Deprived voters during the period from 1 July to 31 July 2017.
05-07-2017  Circular Regarding sending the information about Courses and fee in college year 2016-17 
05-07-2017  Curcular Regarding Japanese Government Scholarship for 2018
30-06-2017  Circular regarding annual affiliation fee & other fees of academic year 2017-18
29-06-2017  Circular regarding letter of principal for voter registration campaign in collage 
13-06-2017  Notification about Autonomous
26-05-2017  Circular regarding college development committee constitute
17-05-2017  जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील अतिरेकी कारवायामुळे विस्थापित लष्करी/निमलष्करी व इतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पाल्याना विशेष शेक्षनिक सवलत
12-05-2017  Advertise for Perspective Plan 
09-05-2017 सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था व स्वायत्त संस्थेमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ साठी विद्यापीठाचे संलग्नीकरण असल्याचे प्रमाणपत्राबाबत....
29-04-2017  Circular regarding 10th Annual Report
29-04-2017  Shahbabu Education Soc. Dist. Akola vs. Govt. of India & Others 
30-03-2017  Maharashtra Public Universities Act,2016 Article 97
18-03-2017  Circular rearding to accept self declared/self attested copies 
14-03-2017 Circular regarding to Creation of Reserve / Corpus Fund 
14-03-2017 Circular regarding Available Supernumerary Quota for Jammu - Kashmir  students in University  and college for two  seats
14-03-2017 Circular regarding to include information regarding  registered name in voter list in the student Admmision form
10-03-2017  Circular regarding Change in Eligibility for Admission to B.Arch. Course
08-03-2017  Circular regarding Dr. B. R. Ambedkar Svadhar Yojana
23-02-2017  Circular regarding to Celebrate " Marathi Bhasha Gourav Din " on 27 February 2017
23-02-2017  Circular regarding to take Admission online of year 2017-18 for all Colleges
20-02-2017  Circular regarding Sangli district college level pending applications under  Goverment of India Scholarship Scheme 
20-02-2017  Circular regarding to celebrate Shri. V.V. Shirwadkar alias Kusumagraj birthday as a "Marathi Bhasha Gourav Din " on 27 February 2017
16-02-2017  Circular regarding to launch Voting Awareness Campaign by webcasting in the Colleges  
02-02-2017 Public Notice regarding Approval Process 2017-18
25-01-2017 Circular regarding Exam irregularities & attendances of Students
16-01-2017 Circular regarding Remittance and Refund of Fees and Other Student-centric Issues
13-01-2017 Circular regarding Public Notice in the matter of wrong marketing of ICAI course by colleges/educational institutes.
12-01-2017  Circular regardign E.B.C. Discount to All Grantable Arts, Commere & Science & Law & Education Colleges
31-12-2016 Circular Regarding  Information of   internal matter of the grievance committee
30-12-2016 Circular regarding Online Admission to all Courses 
30-12-2016 Circular regarding the allocation of free seeds and guidance about the environment 
28-12-2016 Circular regarding Implementation of Economical Use of Papers for Water and Energy Conservation
27-12-2016 Circular regarding to  Ban Junk Food in the Colleges
27-12-2016 Circular Regarding To Follow the Rules of Bar Council of India  in State Law Colleges
20-12-2016 Circular Regarding Online admission to all courses
21-11-2016 Circular regarding Short Term course of Recent Trends in Network Security 
21-11-2016 Circular regarding Submission of  S Form for Foreign Students 
04-11-2016 Circular regarding scholarship to OBC Students
04-11-2016 Circular regarding  Curbing the menace of ragging in higher education Institutions.
17-10-2016 Circular Regarding  Use of Aadhar as Identifier for all centrally funded scholarship schemes
10-10-2016 Circular Regarding Registration of Voters List
10-10-2016 Circular Regarding Cetral Sector Scheme of Scholarship for colleges & Universities
30-09-2016  Circular regarding free ST and KMT bus facility for Girls students 
26-09-2016  Circular regrading email correspondance
26-09-2016  Circular reagrding free IAS Coaching class
26-09-2016  Circular regarding Law Course Admission
07-09-2016  Circular regarding P. G. Patil Puraskar.
06-09-2016  Circular reagrding extension to first year admission upto 10/09/2016
06-09-2016  Circular reagrding Law Course Admission 
01-09-2016  Circular Regarding to participate in a nationwide token strike
01-09-2016 Circular regarding additional intake for 2016-17 - (Temp. Additional Divisions & 40% Additional Students)  (Supplementary Circular).
30-08-2016  Reminder No. 1 - for NCC Course information submission.,
30-08-2016  Circular regarding free transport facility to girls students in colleges.
25-08-2016  Letter received from Govt. regarding Library facility to students
25-08-2016  Circular reagrding Law Admission
20-08-2016  Circular regarding Law Admission at Colleges
20-08-2016  Circular regarding installation of CCTV Cameras at Colleges
20-08-2016  Circular regarding to inform NCC & MCC Syllabus to the Colleges  
20-08-2016

 Circular regarding Online Linux Training 

19-08-2016  Circular regarding verfication of samples for Drinking Water as a project to students.
19-08-2016  Circular reagrding fee vaiver for drought region farmers sons.
05-08-2016 Measures for ensuring safety of girl students in educational campuses......
01-08-2016

 Circular regarding  New Delhi F.NO AICTE/AB/Approved Process Dt 19-07-2016 Letter  

01-08-2016

 Circular Regarding M.Ped , B.Ped  Syllabus 

28-07-2016 Circular regarding Submssion of Proposal of Year 2017-18 for renovation,expansion and  natural affiliation  for Colleges/Recognized organizations
26-07-2016 Circular Regarding To follow the Supreme Court's order for  WP(Civil) No.116 of 1998-Justice Sundababa Bhandare Foundation V/s Union of India &Anr. for disabled Persons 
18-07-2016  Notification of "Organ Donation".
13-07-2016  Notificaton of B.Ed First year Syllabus 2016-17
13-07-2016

Circular & Proforma regarding to avail benefit under scheme of Financially Weaker Colleges 2016-17.

07-07-2016  E-CYCLE PROJECT IMPLEMENTATION.
06-07-2016  Circular Regarding Eklavya financial aid &Hindi scholarships
05-07-2016 Circular regarding not to apply illegal additional fees.  
05-07-2016 Circular regarding additional intake for 2016-17.
27-06-2016  Circular reagrding three percent reservation for Physically Disabled students
15-06-2016  Circular regarding Prevention of caste based discrimination in Higher Education
14-06-2016   Autonomus status to D.K.T.E Institute, Ichalkaranji
08-06-2016  Circular reagrding approved Teachers information reagrding B.C.A. Course
03-06-2016 Circular regarding  student registration fee facilities charges & E facilities charges 
31-05-2016 सà¥ï¿½à¤µà¤šà¥ï¿½à¤›à¤¤à¤¾ पंधरवडा राबवणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ व दहशदवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस पाळणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤
07-05-2016

सà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤¨à¤¿à¤• सà¥ï¿½à¤µà¤°à¤¾à¤œà¥ï¿½à¤¯ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सारà¥ï¿½à¤µà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤• निवडणà¥ï¿½à¤•à¤¾ 2016-17

06-05-2016 Circular Regarding Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Educational Institutions
04-05-2016 Circular Regarding Uniform Dress Code & Submitting Annual report and return to the Bar Council of India
03-05-2016 Circular Regarding Anti Ragging Regulations
25-04-2016 सरà¥ï¿½à¤µ संलगà¥ï¿½à¤¨ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡ / मानà¥ï¿½à¤¯à¤¤à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤ªà¥ï¿½à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾ व सà¥ï¿½à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥ï¿½à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¥‡à¤®à¤§à¥ï¿½à¤¯à¥‡ शिकवलà¥ï¿½à¤¯à¤¾ जाणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पदवी व पदवà¥ï¿½à¤¯à¥ï¿½à¤¤à¥ï¿½à¤¤à¤° अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤¸ शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤· २०१६-२०१७ साठी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¤¾à¤šà¥‡ संलगà¥ï¿½à¤¨à¤¿à¤•à¤°à¤£ असलà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥‡ पà¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤.
20-04-2016 Notice Regarding D.G.College Autonomous Satara 
05-02-2016 Circular Regarding Scholarship and Freeship
04-01-2016 Circular Regarding Empanelment of Visiting Team Members
30-12-2015 Circular Regarding Kharip hangam
05-11-2015 Circular regarding handicap person act
05-11-2015 Circular regarding 26-Nov-2015 
3-11-2015

उचà¥ï¿½à¤š व तंतà¥ï¿½à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥ï¿½à¤·à¤£ विभागामारà¥ï¿½à¤«à¤¤ सरà¥ï¿½à¤µ अकृषी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¥‡, सरà¥ï¿½à¤µ अनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡, इतर अनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤®à¤§à¥ï¿½à¤¯à¥‡ à¤ï¿½à¤šà¤Ÿà¥€à¤ˆ सेवारà¥ï¿½à¤¥ पà¥ï¿½à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ लागू करणेसंधरà¥ï¿½à¤­à¤¾à¤¤ बैठक

26-10-2015

सन २०१६-१७ या शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤ªà¤¾à¤¸à¥‚न नवीन महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡/विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¶à¤¾à¤–ा/विषय/अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤® इतà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¦à¥€ सà¥ï¿½à¤°à¥ï¿½ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤‚दरà¥ï¿½à¤­à¤¾à¤¤ पà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤à¤¾à¤µà¤¾à¤‚बाबत निवेदन

09-10-2015

सन २०१५-१६ या शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤¤à¥€à¤² सवलती / टंचाईगà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤ खेडà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¤à¥€à¤² विधà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥€ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ फी माफी. 

08-10-2015

Circular Regarding Curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions

14-09-2015 शिवाजी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¤¾à¤¶à¥€ सलंगà¥ï¿½à¤¨ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡ / मानà¥ï¿½à¤¯à¤¤à¤¾à¤ªà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤ªà¥ï¿½à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤‚चे भौगोलिक माहितीचे App. (Navigation App.) तयार करणेबाबत
28-08-2015 Notification : Autonomous Status to Govt. College of Engineering, Karad.
24-08-2015

सन २०१४-२०१५ खाजगी विनाअनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ वà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤¤à¥€à¤² शासकीय पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ पà¥ï¿½à¤°à¤•à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤¯à¥‡à¤¤à¥‚न पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶à¤¿à¤¤ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ मानà¥ï¿½à¤¯à¤¤à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤   

24-08-2015 Circular Regarding Public Information Officer of Colleges
12-08-2015 पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ पà¥ï¿½à¤°à¤•à¥ï¿½à¤°à¥€à¤¯à¥‡à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤³à¥€ मागासवरà¥ï¿½à¤—ीय विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤•à¤¡à¥‚न शासनाकडून पà¥ï¿½à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥ï¿½à¤¤à¥€ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¤ येणारी फी न घेणेबाबत          
31-07-2015 शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤· २०१६-१७ साठी नà¥ï¿½à¤¤à¤¨à¥€à¤•à¤°à¤£ /नैसरà¥ï¿½à¤—िक विसà¥ï¿½à¤¤à¤¾à¤° /निरंतर संलगà¥ï¿½à¤¨à¥€à¤•à¤°à¤£ पà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤à¤¾à¤µ सादर करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤  

20-08-2014

Circular regarding Ragging in Higher Educational Institutions
16-08-2014

Circular regarding Cenrtal sector scheme of scholarship for College & University Students

08/08/2014

Circular regarding scheme for financial weaker clleges for the academic year 2014-15

17/09/2014

G.R. regarding turms & conditions for admitions in the minority Colleges / Institutions

17/09/2014

Govt. letter regarding E.R. NET

03/01/2015 Govt. letter regarding to avail an amenities for Handicapped Students in the College
7/01/2015 Circular regarding preservation of the information about TRANSGENDER candidate in the all type of applications in the Colleges / Institutions.
15/01/2015

Circular - Regarding Implementation of Section 6 of Tobacco Control Act, 2003, as per orders of Hon’ble High Court, Mumbai.

17/01/2015 B.Ed./M.Ed./B.P.Ed. NCTE Covering Letter
23/01/2015

To take special precaution on 26th January in Educational Institutes reg….

23/01/2015

To do available vending machines amenities and Lavatory for Ladies reg…

23/01/2015

National Flag Utilization/handling reg…  

23/01/2015

Letter regarding Swachch Bharat Abhiyan by UGC, New Delhi

24/02/2015 MoU signed by Association of Indian Universities.
05/03/2015 Year 2014-15 Kharip Hangamateel 50 Paisenpeksha kami, sudharit Hangami Paisewari aslelya gavanmadhye vividh upayyojana jaheer karanyababat....
07/03/2015 To Issue Zero Balance Bank Accounts for Students reg…
18/03/2015

Letters of UGC, New Delhi & National Handicapped Finance and Development Corporation regarding Schemes of Scholarships for Handicapped Students

20/03/2015 Letter from University Employment Office about Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit Bij Bhandval, Yojana.
20/03/2015 Letter from DTE about gathering & other programmes held in educational institutes. 
01/04/2015 Letter regarding to connect the Voters EPICs to Aadhar Card
24/04/2015 Circular regarding concession for the wards of kashmiri migrants for admission during academic session 2015-16 reg.
24/04/2015 Circular regarding online filling of s form of foreigner students
27/04/2015 Circular regarding certificate of the course in the colleges / institutions approved by the University authority for the academic year 2015-16  
08/05/2015 Circular regarding Aadhar No. Registration
08/05/2015 Circular regarding Turkey Country Scholarships.
08/05/2015 Circular regarding revised affiliation fees of Academic Year 2015-16 to 2017-18.
21/05/2015 Maharashtra Government Circular Dated: 21/05/2015
02/07/2015 Circular & Proforma with regard to avail temporary additional divisions for academic year 2015-16.
15/07/2015 NCTE(National Council for Teachers Education) Regulation २०१४ ची अंमलबजावणी बाबत 
15/07/2015 विनाअनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ /कायम विनाअनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ अधà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¤• महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ यादà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤¿à¤¤ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ 
15/07/2015 अपंग विधà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥€ यांचà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤¾à¤‚मधà¥ï¿½à¤¯à¥‡ सà¥ï¿½à¤µà¤¿à¤§à¤¾ उपलबà¥ï¿½à¤§ करून देणे बाबत 
15/07/2015 Circular regarding creation of 2 seats under Supernumerary Quota for student from Jammu & Kashmir
17/07/2015 Scheme for Financially Weaker College for Academic Year 2015-16.

 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default