About SUK
University Election 2022

 

Webcast Date Particulars
5-09-2023

Result of Election ( Management Council and Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Board )

1. Notification of MC through AC
2. Notification of MSHSEB through AC

1-09-2023 Sample voting paper for the Election of Management Council and Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Board through Academic Council.
25-08-2023

List of Final Nomination for the Election of Management Council and Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Board through Academic Council.


1. Notification of the Final Nomination ( MC through AC)
2. Notification of the Final Nomination ( MSHSEB through AC)

21-08-2023 Valid and Invalid Nominations list (Election to the Management Council and Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Board through Academic Council)

1. Nomination List of MC through AC
2. Nomination List of MSHSEB through AC 
11-08-2023

Election to the Management Council and Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Board through Academic Council

1. Election Programme
2.Notice of Election (MC through AC)
3. Notice of Election (MSHSEB through AC)
4. Academic Council Voter List

06-03-2023

Result of Board of Studies Chairperson 

Elected

Unopposed

03-03-2023 1. अभ्यास मंडळावर स्विकृत सदस्य करण्यासाठी व विद्याशाखेवर नामनिर्देशन करण्यासंदर्भात पात्रता व शर्ती.
2. अभ्यास मंडळ यादीतील दुरुस्तीबाबतचे शुध्दीपत्रक.
01-03-2023 Notification of the Final Nominations- Election Board of the Studies Chairperson Election
28-02-2023 अभ्यास मंडळ यादीतील दुरूस्तीबाबत- शुध्दीपत्रक
24-02-2023 Valid and Invalid Nominations List of Chairperson of the Board of Studies
21-02-2023 अभ्यास मंडळ अध्यक्ष- उमेदवारी अर्जाच्या छाननीचे वेळापत्रक
14-02-2023 अभ्यास मंडळाच्या यादीतील दुरुस्तीबाबतचे शुध्दीपत्रक
13-02-2023

1. Notice of Election BOS
2. Notice of Meeting BOS
3. Election Program BOS

List of BOS

1. Faculty of Science and Technology
2. Faculty of Commerce and Management
3. Faculty of Humanities
4. Faculty of Inter-Disciplinary Studies

11-02-2023

Elected

Registered Graduates

Teacher

11-02-2023

Result of Election to the Management Council through Senate

Principal 

Representative of Managements

Registered Graduates

Teachers

02-02-2023

Notification of the Final Nominations (Election to the Management Council through Senate)

Principal
Registered Graduates
Representative of  Managements
Teacher

02-02-2023 अंतिम पात्र उमेदवारांच्या यादी बाबत परिपत्रक
30-01-2023

Valid and Invalid Nominations list (Election to the Management Council through Senate)

Principal
Registered Graduates
Representative of  Managements
Teacher

27-01-2023 व्यवस्थापन परिषद निवडणूक सूचनेतील दुरूस्ती बाबत
25-01-2023 व्यवस्थापन परिषद निवडणूक- उमेदवारी अर्जाच्या छाननीचे वेळापत्रक
18-01-2023

Election to the Management Council through Senate

Notice of Election

Election Programme

Senate Member List

17-11-2022

Result of University Election 2022

Unopposed

Academic Council - Teacher

Bord of Studies- Head of Departments

Senate- College Teacher

Senate- Registered Graduates

Senate -Principal

Senate - Representatives of Management

 

Elected

Academic Council - Teacher

Bord of Studies- Head of Departments

Senate- College Teacher

Senate- Registered Graduates

Senate -University Teacher

12-11-2022 दिनांक 14 नोव्हेंबर,2022 रोजी विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या निवडणूकीच्या मतदानासाठी उमेदवार /मतदारांच्या माहितीसाठी सूचना
12-11-2022

Sample voting paper for University Election 2022  (For Information of voters)

Academic Council - Teacher

Bord of Studies- Head of Departments

Senate- College Teacher

Senate- Registered Graduates

Senate -University Teacher

04-11-2022 दिनांक 14 नोव्हेंबर,2022 रोजी विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या निवडणूकीच्या मतदानासाठी सूचना विरहीत सुटटी बाबत
03-11-2022

Notification of the Final Nominations of University Election-2022

Heads of the Departments

Principal

Registered Graduates

Representatives of Management

Senate Teachers

Teachers to Academic Council

University Teachers

02-11-2022 मा.कुलगुरू यांचेकडे केलेल्या उमेदवारी अर्जांच्या अपिलाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक
01-11-2022 उमेदवारी अर्जाच्या वैधतेबाबत अपिल करणाऱ्या उमेदवारांनी अपिल अर्जावर ईमेल आयडी व मोबाईल नंबर नमूद करणेबाबत
31-10-2022

Valid and Invalid Nominations list University Election-2022

Heads of the Departments

Principal

Registered Graduates

Representatives of Management

Senate Teachers

Teachers to Academic Council

University Teachers

28-10-2022 उमेदवारी अर्जांच्या छाननीचे वेळापत्रक
15-10-2022 अधिकार मंडळाच्या निवडणूकीसाठी शिक्षक व प्राचार्य यांनी नामनिर्देशन अर्ज भरण्याबाबत परिपत्रक
15-10-2022 विद्यापीठ अध्यापक यांचे मा.कुलगुरू यांचेकडून अभ्यास मंडळावर नामनिर्देशन करण्यासाठीचे परिपत्रक
15-10-2022 संलग्न महाविद्यालयातील अध्यापक व पदव्युत्तर अध्यापक यांचे मा.कुलगुरू यांचेकडून अभ्यास मंडळावर नामनिर्देशन करण्यासाठीचे परिपत्रक
14-10-2022

Notice of Election for University Election 2022 

Notice of election for College Teachers on Senate

Notice of election for Head of Departments in Colleges on Board of Studies

Notice of election for Principals

Notice of election for Registered Graduates

Notice of election for Representative of Management

Notice of election for Teachers to Academic Council

Notice of election for University Teachers

12-10-2022

Final Electrol Roll University Election 2022 

Final Electoral Roll of Principals

Final Electoral Roll of Registered Graduates

Final Electoral Roll of University Teachers

Final Electoral Roll of Teachers

Final Roll of Representatives of Management

Final Roll of the Heads of the Departments

11-10-2022 सुधारित अधिसूचना-विद्यापरिषदेच्या निवडणूकीसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्याविषयी 
07-10-2022 विद्यापरिषदेच्या निवडणूकीसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठीच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत
06-10-2022 दुरूस्त  मतदार  यादीच्या संदर्भांत  घेतलेल्या आक्षेपाच्या अपिलास उपस्थित राहण्याबाबत.
04-10-2022 व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांनी मतदान केंद्र निवडण्याबाबत
01-10-2022

Corrected Electrol Roll University Election 2022 

Corrected Electoral Roll of Teachers

Corrected Roll of the Heads of the Departments

Corrected Electoral Roll of University Teachers

Corrected Roll of Representatives of Management

Corrected Electoral Roll of Principals

Corrected Electoral Roll of Registered Graduates

21-09-2022 विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या निवडणूक कार्यक्रमाचे वेळापत्रक 
21-09-2022

Provisional Electrol Roll University Election 2022 

 Principal      University Teachers 

 Registered Graduates      Representative Management

 College Teachers    Head of the Departments in Affiliated Colleges 

 

अधिसभेच्या व विद्यापरिषदेच्या तसेच अभ्यास मंडळांच्या निवडणुकीकरीता मतदार यादी तयार करण्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रांच्या त्रुटींची पुर्तता करणेबाबतचे परिपत्रक व त्रुटीच्या याद्या. 

विद्यापीठ प्राधिकणांच्या निवडणूकीसाठी, मतदार यादी तयार करण्यासाठी महाविद्यालयीन शिक्षक, महाविद्यालयीन विभागप्रमुख, प्राचार्य व संस्था प्रतिनिधी यांची माहिती विद्यापीठ कार्यालयात समक्ष जमा करणेबाबत 

अधिसभेच्या व विद्यापरिषदेच्या तसेच अभ्यास मंडळाच्या निवडणूकीसाठीच्या मतदार यादीची माहिती विद्यापीठ कार्यालयात जमा करण्यासाठी दिनांक 20 जुलै,2022 पर्यंत मुदतवाढ 

नोंदणीकृत पदवीधर नोंदणी व नोंदणीकृत पदवीधर मतदार नोंदणीचे अर्ज विद्यापीठ कार्यालयात जमा करण्यासाठी दिनांक 20 जुलै,2022 पर्यंत मुदतवाढ 
 

अधिसभेच्या व विद्यापरिषदेच्या तसेच अभ्यास मंडळाच्या निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करणेसाठी माहिती नोंदणीसाठी दिनांक 11 जुलै, 2022 पर्यंत मुदतवाढ बाबत 

नोंदणीकृत पदवीधर नोंदणी व नोंदणीकृत पदवीधर मतदार नोंदणीस दिनांक 11 जुलै, 2022 पर्यंत मुदतवाढ बाबत 

विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या निवडणुकीसाठी प्राचार्य, व्यवस्थापन प्रतिनिधी, महाविद्यालयीन शिक्षक व महाविद्यालयीन विभागप्रमुखांची मतदार नोंदणी करण्याच्या मुदतवाढीबाबत 

नोंदणीकृत पदवीधर नोंदणी व नोंदणीकृत पदवीधर मतदार नोंदणीच्या मुदतवाढीबाबत 

Notification For Regarding Election - 2022

College Teachers

Heads of Departments of Affiliated Colleges and Recognised Institutions

Principals

Representatives of the Managements

नोंदणीकृत पदवीधर नोंदणी व नोंदणीकृत पदवीधर मतदार नोंदणी करण्याविषयी


 

Register of Registered Graduate (2017)

 

Register of Registered Graduate (2015)
   
Arts Ayurvedic
   
Commerce Education
   
Engineering Law
   
Medicine Science
   
Social Science  

 


POLLING CENTER LIST


Maharashtra Public University Act-2016 In English

Maharastra Public University Act 2016 in Marathi

Gazette-Eligibility-Authorities and Boards

UNIFORM STATUTE No. 1, 2 AND 3 OF 2017

Order regarding Board of Studies in the Subjects under the respective Faculties

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default