Course Material (SIM) - M. A. Part - I and II

 

 

एम . ए. भाग 2

अ.क्र 

स्वयंअध्ययन साहित्याचे नाव 

1 एम ए भाग 2 हिंदी: भारतीय साहित्य 
2 एम ए हिंदी भाग 2 आधुनिक हिंदी काव्य
3 एम ए भाग 2 हिंदी: प्रयोजनमूलक हिंदी 
4 एम. ए. भाग 2 साहित्यशास्त्र 
5 एम.ए भाग 2 मराठी: पेपर 9 आणि 13 समाजभाषाविज्ञान
6 एम.ए भाग 2 मराठी:  पेपर 10.1 आणि 14.1  वाड्मयीन संस्कृती
7 एम.ए भाग 2 मराठी:  पेपर 10.2 आणि 14.2 प्रभाव अभ्यास
8 एम.ए भाग 2 मराठी:  पेपर 11 समीक्षा सिध्दांत आणि उपयोजन पेपर 14 मराठी समीक्षेची वाटचाल
9 एम.ए भाग 2 मराठी:  पेपर 12.2 आणि पेपर 16.2 तौलनिक साहित्याभ्यास
10 एम.ए भाग 2 मराठी:  पेपर 12.3 आणि 16.3 बोलीअभ्यास
11 M. A. Part-II : English  Semester-IV : Paper (CC7) Non-Fiction in English
12 MA Part II English  : C7: Drama in English up to 19th century/C9: Drama in English: Modern & Postmodern
13 MA Part II English  : C8: Critical Theory- I/C10: Critical Theory- II
14 MA Part II English  : G3E5 – Special Author: Amitav Ghosh/G3 E 6 – Postcolonial Women Writers
15 MA Part II English  : G 3 E 3: African and Caribbean Literature/G 3 E 4: Australian and Canadian Literature
16 MA Part II English  : G1 E 3 – Victorian and Early Modern Period/G1E 4 – Modern and Postmodern British Literature
17 MA Part II English  : G1E 5 – Special Author: Kingsley Amis/G1E6 – British Women Writers
18 MA Part II English  : G2E 5 – Special Author: Ernest Hemingway/G2E 6 – American Women Writers
19 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र : सत्र 3 स्थूल आर्थिक विश्लेषण (Macro Economic Analysis)
20 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र :  सत्र 3 वाहतूक व दळणवळणाचे अर्थशास्त्र (Economics of Transport and Communication)
21 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र : सत्र 3 सांख्यिकीय आर्थिक विश्लेषण (Statistics in Economic Analysis)
22 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र :  सत्र 3 भारताचे सार्वजनिक अर्थकारण (Indian Public Finance)
23 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र :  सत्र 4 आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र  ((International Economics))
24 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र :  सत्र 4   वृध्दी व विकासाचे अर्थशास्त्र (Economics of Growth and Development)
25 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र :  सत्र 4 सहकार - विचार आणि प्रशासन 
26 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र :  सत्र 4 प्रगत बॅकीग 
27 एम. ए. भाग 2 अर्थशास्त्र : सत्र 4 कल्याणकारी अर्थशास्त्र
28 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 3 आंतरराष्ट्रीय संबधाचे सिध्दांत   (सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे पेपरचे नाव Theories of International Relations असे आहे.)
29 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 3 भारतीय राजकीय प्रक्रिया  (Indian Political Process)                     सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे नव्याने समाविष्ट घटक/उपघटक
30 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 3 तुलनात्मक राजकारण (Comparative Politics)
31 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र : सत्र 3 सामाजिक सलोखा आणि शांतता (Social Harmony and Peace)
32 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 3 भारतीय प्रशासन (Indian Administration)
33 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र : सत्र 4 दक्षिण आशियातील तौलनिक राजकारण (Comparative Politics in South Asia) 
34 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र : सत्र 4 समकालीन आंतराष्ट्रीय राजकारण  (Contemporary International Politics )       सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे समाविष्ट नवीन उपघटक  
35 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 4 पाश्चात्य राजकीय विचार (Western Political Thought)
36 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 4 भारतातील पक्षीय व्यवस्था (Party System in India) 
37 एम. ए. भाग 2 राज्यशास्त्र :  सत्र 4 आरक्षण धोरण आणि राजकारण  (Reservation Policy and Politics)
38 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 3 आधुनिक समाजशास्त्रीय सिध्दांत (Modern Sociological Theory)
39 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 3 सामाजिक संशोधन पध्दती (Methodology of Social Research )
40 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र :  सत्र 3 जागतिकीकरण आणि समाज   (Globalization and Society)
41 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 3 स्थलांतराचे समाजशास्त्र (Sociology of Migration)
42 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 3 समाज आणि मानवी हक्क  ( Society and Human Rights)
43 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 4 समाजशास्त्रीय सिध्दांतातील सद्यकालीन प्रवाह (Recent Trends in Sociological Theory)
44 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 4 तथ्य संकलन आणि विश्लेषणाच्या प्रक्रिया ( Data Collection and Analytical Procedures )
45 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 4 बिगर सरकारी संस्था आणि विकास ( Non-Governmental Organizations (NGOs) and Development)
46 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 4 भारतातील ग्रामीण विकास  (Rural Development in India)
47 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र :सत्र 4 सामाजिक लोकसंख्याशास्त्र ( Social Demography)
48 एम. ए .भाग 2 समाजशास्त्र : सत्र 4 समाजशास्त्र आणि समाजकार्य (Sociology and Social Work)
49 एम. ए. भाग 2 इतिहास : सत्र 3  इतिहास लेखन पंरपरा (Traditions of History Writing) 
50 एम. ए. भाग 2 इतिहास : सत्र 3  विसाव्या शतकातील जग (1900 ते 1950) (Twentieth Century World (1900 to 1950 ) 
51 एम. ए. भाग 2 इतिहास : सत्र 3: रशियाचा इतिहास ( 1900 ते 1950)  ( History of Russia ( 1900- 1950))
52 एम. ए. भाग 2 इतिहास :  सत्र 3 19 व्या शतकातील भारताचा आर्थिक इतिहास (Economic History of 19th Century India )
53 एम. ए. भाग 2 इतिहास :  सत्र 4: इतिहास लेखनातील नवे प्रवाह  (Recent Trends in History Writing )
54 एम. ए. भाग 2 इतिहास :  सत्र 4 विसाव्या शतकातील जग (1950 ते 2000)  (Twentieth Century World (1950 to 2000 ) )
55 एम. ए. भाग 2 इतिहास : सत्र 4: भारतीय महिलांचा इतिहास  ( History of Indian Women) 
56 एम. ए. भाग 2 इतिहास :  सत्र 4: भारतातील प्रवास आणि पर्यटनाचा इतिहास (History of Travel and Tourism in India) 

 

 

 

 

 

एम . ए. भाग 1

अ.क्र 

स्वयंअध्ययन साहित्याचे नाव 

1 एम ए हिंदी सत्र 1 विशेष रचनाकार: भगवानदास मोरवाल सत्र 2 सत्र 2 विशेष रचनाकार: कमलेश्वर
2 एम.ए. हिंदी भाग 1 सत्र 1 व 2 भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा
3 म.ए. हिंदी भाग 1 सत्र 1 व 2 हिंदी साहित्य का इतिहास
4 एम ए हिंदी भाग 1 सत्र 1 व 2 आधुनिक गद्य साहित्य
5 एम ए  हिंदी भाग 1 सत्र 1 पटकथा लेखन  सत्र 2  लघुपट निर्मााण
6 एम. ए . हिंदी भाग 1 सत्र 1 अनुसंधान प्रविधी और प्रक्रिया 
7 एम. ए. भाग 1 मराठी: सत्र 1  भाषिक अविष्काराची रुपे सत्र 2 साहित्यप्रकारांचा स्मुक्ष विचार
8 एम. ए. भाग 1 मराठी: सत्र 1 आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास (स्वातंत्र्यपूर्व काळ) सत्र 2 आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास (स्वांतत्र्योत्तर काळ)
9 एम. ए. भाग 1 मराठी: सत्र 1 व सत्र 2 सर्जनशील लेखनाचे स्वरुप
10 एम. ए. भाग 1 मराठी: सत्र 1 व सत्र 2  आधुनिक भाषाविज्ञान
11 म.ए. मराठी भाग 1 सत्र 1 साहित्य आणि ललित कला सत्र 2 साहित्य आणि दृश्यकला
12 एम.ए.  मराठी भाग 1: सत्र 1 विशेष वाड्मयकृतीचा अभ्यास व सत्र 2  विशेष साहित्यकृतीचा अभ्यास
13

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1 सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण (Micro Economic Analysis)

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1 सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण (Micro Economic Analysis) मध्ये सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे समाविष्ट उपघटक

14 एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1  मौद्रिक अर्थशास्त्र (Monetary Economics)
15

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1  कृषी अर्थशास्त्र  (Agricultural Economics)

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1  कृषी अर्थशास्त्र  (Agricultural Economics) मध्ये सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे समाविष्ट उपघटक 1) Minimum Loss-Principle 

16

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1  सहकाराची तत्वे आणि व्यवहार (Principles and Practice of Co-Operation)

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 1  सहकाराची तत्वे आणि व्यवहार (Principles and Practice of Co-Operation)  मध्ये सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे समाविष्ट उपघटक 1) Fertiliser Cooperatives: IFFCO. KRIBHCO

                2) KVIC

17 एम.ए. भाग 1 सत्र 2 अर्थशास्त्र :  सार्वजनिक अर्थशास्त्र (Public Economics)
18

एम.ए भाग 1 सत्र 2 अर्थशास्त्र : जैविक आणि संसाधनाचे अर्थशास्त्र (Ecological and Resource Economics)

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 2  जैविक आणि संसाधनाचे अर्थशास्त्र (Ecological and Resource Economics)  मध्ये सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे समाविष्ट उपघटक

19 एम.ए भाग 1 सत्र 2 अर्थशास्त्र : भारतातील कृषी विकास (Agricultural Development in India)
20

एम.ए भाग 1 सत्र 2 अर्थशास्त्र: वित्तीय बाजार आणि संस्था (Financial Markets and Institutions)

एम. ए. भाग 1 अर्थशास्त्र : सत्र 2  वित्तीय बाजार आणि संस्था (Financial Markets and Institutions)  मध्ये सुधारित अभ्यास क्रमाप्रमाणे समाविष्ट उपघटक

21 एम ए भाग 1 अर्थशास्त्र सत्र 1 भारतीय भांडवल बाजार सत्र 2 नोबेल पारितोषिक विजेत्यांचे योगदान 
22 एम. ए. भाग 1 समाजशास्त्र : अभिजात समाजशास्त्रीय परंपरा (Sem.I Classical Sociological Traditions: Marx, Durkheim and Weber Sem II. Classical Sociological Traditions: Pareto, Cooley and Mead)
23 एम. ए. भाग 1 समाजशास्त्र : एम. ए. भाग 1 समाजशास्त्र :  सत्र 1 भारतीय समाजाची ओळख (Understanding Indian Society) सत्र 2 भारतीय समाजविषयीचा दुष्टीकोन (Perspectives on Indian Society)
24 एम. ए. भाग 1 समाजशास्त्र :  सत्र 1 भारतातील ग्रामीण समाज (Rural Society in India) सत्र  2 भारतातील नागर समाज (Urban Society in India)
25 एम. ए. भाग 1 समाजशास्त्र :  सत्र 1 शिक्षण आणि समाज (Education and Society)
26 एम. ए. भाग 1 समाजशास्त्र :  सत्र 1 भारतातील सामाजिक चळवळी (Social Movements in India) ( सदर स्वयंअध्ययन साहित्यामधील पहिले दोन घटक (घटक 1 व 2) सत्र 1 साठी उर्वरीत दोन घटक (घटक 3 व 4) सत्र 2 साठी उपयुक्त आहेत.) 
27 एम. ए. भाग 1 सत्र 2 समाजशास्त्र  : परिवर्तनाचे आणि विकासाचे समाजशास्त्र
28 एम. ए. भाग 1 सत्र 2 समाजशास्त्र  : राजकीय समाजशास्त्र
29 एम. ए. भाग 1 इतिहास  :  सत्र 1 आंरभिक भारत ( सुरुवातीपासून ते 3 -या शतकापर्यत) (Early India (from the beginning to 3rd Century B.C))
30 एम. ए. भाग 1 इतिहास  :  सत्र 1 मध्ययुगीन भारतीय इतिहासातील मूलभूत घटक (1206 ते 1750) (Aspects of Medieval Indian History (1206-1750))
31 एम . ए. भाग 1 इतिहास : सत्र 1  मराठयांचा वारसा (Legacy of the Marathas)
32 एम . ए. भाग 1 इतिहास : सत्र 1  भारतीय राष्ट्रवादाचा उदय (1858-1905)  (Rise of Nationalism in India (1858-1905)) ( सदर स्वयंअध्ययन साहित्यामधील पहिले दोन घटक (घटक 1 व 2) सत्र 1 साठी उर्वरीत दोन घटक (घटक 3 व 4) सत्र 2 साठी उपयुक्त आहेत.) 
33 एम.ए. भाग 1 इतिहास: सत्र 1 भारतातील ब्रिटीश सत्तेचा उदय आणि दृढीकरण (Rise and Consolidation of British Power in India 1757-1857)
34 एम.ए. भाग 1 इतिहास सत्र 1 इतिहास: त्याचे सिध्दांत आणि पध्दती (History : Its Method and Practice) 
35 एम . ए. भाग 1 इतिहास : सत्र 2  19 व्या शतकातील महाराष्ट्र  (Making of 19th Century Maharashtra)  (यापुर्वीच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे सत्र 1 साठी तयार करण्यात आलेले सदर स्वयंअध्ययन साहित्य सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे सत्र 2 करिता उपयुक्त आहे.) 
36 एम.ए. भाग 1 सत्र 2  इतिहास : मराठाकालीन अंतर्गत संस्था (Institutions Under the Marathas)
37 एम.ए. भाग 1 सत्र 2  इतिहास : भारतीय राष्ट्रीय चळवळ (1905 - 1947) (National Movement in India (1905- 1947))
38 एम.ए. भाग 1 सत्र 2  इतिहास : मध्ययुगीन भारतातील संप्रदाय (1206-1750) (Devotional Cults in Medieval India (1206-1750))
39 एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र  : सत्र 1 राजकीय सिध्दांत (Political Theory)
40

एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र  : सत्र 1 लोकप्रशासन (Public Administration)

एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र: लोकप्रशासन या स्वयंअध्ययन साहित्यामध्ये सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे समाविष्ट नवीन घटक व उपघटक

41 एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र  : सत्र 1 भारताचे परराष्ट्र धोरण (Foreign Policy of India)
42 एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र  : सत्र 1  डाॅ. बी. आर. आंबेडकर यांचे राजकीय विचार (Political Thought of Dr. B. R. Ambedkar)
43

एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र  : सत्र 1 भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution)

एम. ए. भाग 1 राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटना या स्वयंअध्ययन साहित्यामध्ये नव्याने सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे नव्याने समाविष्ट घटक/उपघटक 

44 एम.ए भाग 1 सत्र 2 राज्यशास्त्र : समकालीन राजकीय समस्या (Contemporary Political Issues)  सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे नव्याने समाविष्ट घटक
45 एम.ए भाग 1 सत्र 2 राज्यशास्त्र : सार्वजनिक धोरण  ( Public Policy)                                                             सुधारित अभ्यासक्रमाप्रमाणे नव्याने समाविष्ट उपघटक 
46 एम.ए भाग 1 सत्र 2 राज्यशास्त्र :  तुलनात्मक संसदीय संस्था  (Comparative Parliamentary Institutions)
47 एम.ए भाग 1 सत्र 2 राज्यशास्त्र : राजकीय समाजशास्त्र (Political Sociology)
48 M.A Part I Sem. I Political Science : Research Methodology
49 एम ए भाग 1 राज्यशास्त्र सत्र 1 पर्यावरण आणि राजकारण (Environment and Politics) सत्र 2 प्रशासनातील सद्यकालीन प्रवाह आणि समस्या  (Recent Trends and Issues in Administration)
50 एम ए भाग 1 राज्यशास्त्र  सत्र 2 भारतीय विचारातील सामाजिक सुधारणा आणि राष्ट्रवाद (Social Reforms and Nationalism in Indian Thought)
51

M.A Part I English :  Sem II G1 DSE-4: Research Methodology: British Literature /G3 DSE-4: Research Methodology: New Literature (सुधारित अभ्यासक्रमानुसार पेपरचे नाव  Research Methodology असे आहे.)    

Research Methodology या पेपरमध्ये  शैक्षणिक वर्ष 2023 - 2024 मध्ये सुधारित झालेल्या अभ्यासक्रमानुसार नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेला घटक 

52 M.A. Part I English : Sem. I  (DSC-2) Introduction to Modern Linguistics Sem. II  (DSC-4)  Sociolinguistics and Stylistics (सुधारित अभ्यासक्रमानुसार सदर पेपरचे नाव सत्र 1 Modern Linguistics: An Introduction  सत्र 2  Sociolinguistics and Stylistics असे आहे.)
53 M. A. Part-I : English  Semester-I : Major Mandatory Courses of 2 credits MM4  Group : Understanding Shakespeare :  Shakespearean Poetry 
54 M. A. Part-I : English  Semester-I : Major Mandatory  Fiction in English up to 19th Century
55 M. A. Part-I : English  Semester-I : Major Mandatory - Electives  British Renaissance Literature
56 M. A. Part-I : English  Semester-I  Poetry in English up to the 19th Century
57 M.A. Part I English  Semester II - CC4: Poetry in English: Modern and Postmodern
58 M.A. Part I English  Semester II - CC-5: Fiction in English: Modern and Postmodern
59 M.A. Part I English  Semester II - CC6: Critical Theories I
60 M.A. Part I English  Semester II - Major Mandatory Courses of 2 credits (C2C) C2C 2.2: Shakespearean Tragedy
61 M.A. Part I English  Semester II - G4 ME-2: British Neoclassical and Romantic Literature

 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default