Administration

 

Webcast Date   Description
30-05-2024 सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये संलग्नित महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठाच्या विविध पदव्युत्तर अधिविभागातील विद्यार्थी प्रवेशामधील आरक्षणाबाबत.
30-04-2024 महाविद्यालय/संस्था स्तरावर विशेष कक्ष स्थायी समिती स्थापन करणे, तिची कार्ये व कार्यपध्दतीबाबत
18-04-2024 विशेष कक्ष स्थायी समिती विद्यापीठ स्तर व महाविद्यालय स्तर सदस्य यादी सन 2024 
16-04-2024 शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता घड्याळी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नेमणुकीचा जाहिरात मसुदा मंजुरीबाबत..
03-04-2024 सर्व संलग्नित अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था यांमधील शिक्षकीय पदांच्या प्राथमिक बिंदूनामावली तपासणी करून घेणेबाबत.
23-02-2024 सरळसेवा पदभरतीमध्ये समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत परिपत्रक
26-09-2023 सर्व संलग्नित अनुदानित महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था यांमधील शारीरिक शिक्षण संचालक व ग्रंथपाल या संवर्गातील शिक्षकीय पदांच्या प्राथमिक बिंदूनामावली तपासणी करून घेणेबाबत मुदतवाढीबाबत
08-09-2023 सर्व संलग्नित अनुदानित महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था यांमधील शारीरिक शिक्षण संचालक व ग्रंथपाल या संवर्गातील शिक्षकीय पदांच्या प्राथमिक बिंदूनामावली तपासणी करून घेणेबाबत
05-06-2023 विनाअनुदानित महाविद्यालय / संस्था यांच्या शिक्षकीय पदांच्या बिंदुनामावली तपासणीबाबत सुधारित परिशिष्ट 'क ' बाबत
28-04-2023 सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षामध्ये संलग्नित महाविद्यालये / शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठाच्या विविध पदव्युत्तर अधिविभागातील प्रवेशाबाबत.. चे परिपत्रक
01-09-2022 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या प्रत्यक्ष भरावयाच्या पदाच्या आरक्षण विहित करणेबाबतचे परिपत्रक क्रं ४
24-08-2022 विनानुदानित महाविद्यालयासाठी बिंदुनामावली तपासणी शिबीर
30-07-2022 बिंदुनामावली व तासिका तत्वावरच्या जाहिराती संदर्भाबाबतचे वेळापत्रक
18-07-2022 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या बिंदुनामावली तपासणी व तासिका तत्त्वावरील शिक्षक जाहिरात तपासणीचे वेळापत्रक
12-07-2022 बिंदुनामावाली तपासणीच्या वेळापत्रकासंदर्भात
30-06-2022 सर्व संलग्नित महाविद्यालये , शैक्षणिक संस्था यामधील ग्रंथपाल,शा.शि.संचालक यांच्यासह सहा.प्राध्यापक पदांच्या बिंदुनामावली प्राथमिक तपासणी करून घेणेबाबत
17-06-2022 बिंदुनामावालीच्या मावक कार्यालयाच्या अंतीम तपासणीच्या अहवालाबाबत
21-05-2022 दि.21.०५.२०२२ रोजीचे प्राथमिक बिंदुनामावली तपासणीचे वेळापत्रक
20-05-2022 दि.20.०५.२०२२ रोजीचे प्राथमिक बिंदुनामावली तपासणीचे वेळापत्रक
04-05-2022 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये बिंदुनामावली प्राथमिक तपासणी शिबीर मे-२०२२ वेळापत्रक
29-04-2022 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या बिंदुनामावली तपासणी शिबीर २०२२ बाबत
19-04-2022 Admission Circular 2022-23
02-12-2021 बिंदुनामावली तपासणी शिबीर २०२१ सुधारित परिपत्रक
30-11-2021 बिंदुनामावली शिबीर २०२१-कार्यक्रमपत्रिका
25-11-2021 शिक्षक पदांची बिंदुनामावली प्राथमिक तपासणी शिबीर -२०२१
23-11-2021 मावक, पुणे या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली प्राथमिक बिंदूनामावालीसाठी आवश्यक प्रपत्रे
23-08-2021 Admission Circular 2021-22.
19-06-2021 Office Order - Head, Department of Zoology.
16-06-2021 Member List of Standing Committee Special Cell
05-10-2020 Committee for Prevention of Caste Based Discrimination in Shivaji University, Kolhapur
14-08-2020 Circular regarding admission for the year 2020-21
03-02-2020  Reservation Policy
28-01-2020  Citizen Charter  
06-12-2019  Regarding Shivaji University campus security
05-12-2019 अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीत केलेल्या मदतीबाबत.
18-09-2019  About Inspection of roster for teaching and non teaching staff.
18-06-2019  Circular- Reservation policy  for 2019-2020
17-06-2019  Circular about instructions for advertise proposal for CHB posts in affiliated colleges.
11-01-2019  Circular for primary roster inspection for grantable colleges/institutions
27-06-2018  बिंदुनामावली तपासणी शिबिराबाबत
04 - 06 - 2018  Circular regarding reservation criteria for the admission of the students for various courses and Hostels in the academic year 2018-19
04 - 05 - 2018 महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र संकीर्ण - २०१८ / प्र .क्र १२/ ब /१६ ब, दिनांक ०६/०२/२०१८ रोजीचे शासन पत्र‍
02 - 02 - 2018

  Important Circular 

  Teaching & non-teaching Anushesh
  Prevention of Caste based discrimination
  बिंदुनामावली (रोस्टर) संकेतस्थळावर ठेवनेबाबत

19 - 09 - 2017  Letter regarding Roster
01 - 09 - 2017  Submission of Special Cell Standing Commitee Minutes
05 - 08 - 2017  Teaching & Non Teaching Bindu Namavali Proposal format
07 - 07 - 2017   Rosters Teaching and Non-Teaching staff of the Affiliated Colleges (District Wise)
20 - 06 - 2017  Circular Regarding Admission of students under Ex-Servicemen Reservation
16 - 06 - 2017   Advertisement Proposal format
14 - 06 - 2017

 Information Related to preliminary checkup of Roaster in Various District 

   

 

 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default