Admission
PG Admission 2024 25

 

 

विद्यार्थ्यांच्या करीता महत्वाची सूचना  

 Webcast      Date CONTENT                                                                                                                                                                                                                                           
11-07-2024 Chemistry 4th Spot Round  
11-07-2024 Entrance Examinations ( 1st & 2nd ) 4th Spot Round Chemistry College Letter 
04-07-2024 Re-entrance M.Sc. Chemistry College Letter 04-07-2024  
03-07-2024 Admission Notification 2024-2025 - P. G. Diploma in Social Exclusion and Inclusive Policy  
02-07-2024 Admission Notification 2024-25 P.G. Diploma in Dr. B.R. Ambedkar’s Thought   
24-06-2024 Dr. Appasaheb Pawar Vidyarthi Bhavan Interview Notice 2024-2025    
20-06-2024 सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठ अधिविभाग व संलग्नित महाविद्यालयात रिक्त राहत असलेल्या जागांच्या अनुषंगाने  (Re- Entrance Advertisement २०२४-२०२५ )
20-06-2024 Re-Entrance Time table 2024  
14-06-2024 Merit list and announcement about the admissions to M.Sc.(Statistics) and M.Sc. (Applied Statistics and Informatics) against the seats to be filled in under Industry Sponsored Quota
10-06-2024 Boys hostel and Ladies Hostel admission from 2024 - 2025
10-06-2024 Advertise P.G. Dip. in Dr. B.R. Ambedkar's Thought admission 2024-25
07-06-2024 डॉ. आप्पासाहेब पवार विद्यार्थी भवन 'कमवा व शिका योजना ' प्रवेशाबाबत सूचना
06-06-2024 Notification for Document Verification M.Sc Part-I 2024-2025 (Physics Department)
05-06-2024 Department of Statistics: Industry Sponsored Quota Notice
05-06-2024 M.Sc Chemistry Admission 2nd Round information for college 2024-25
05-06-2024 PG Diploma in Foundry Technology 
01-06-2024 M.Sc. Chemistry Admission Round Letter 2024
31-05-2024 Admission Notification 2024-25 : P. G. Diploma in Social Exclusion and Inclusive Policy
30-05-2024 PG Entrance 2024-2025  चे प्रसिद्धीपत्रक   
30-05-2024 Maharashtra University Act 125 TO 127 regarding Disciplinary rules
27-05-2024  ज्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा नाही अशा अभ्यासक्रमांच्या विषयासाठी  ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज भरलेला असल्यास  त्यांना आपल्या  प्रवेश अर्जामध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास (उदा.  प्रवर्ग बदल,नावात बदल,  विद्यापीठ बदल, गुणात बदल, आई वडील नावात बदल,  इत्यादी  ) त्यांच्या लॉगिनमधुन दिनांक २७/०५/२०२४ पर्यंत आवश्यक ते बदल करावेत.  सदरची सुविधा त्यांच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.  
24-05-2024

प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालय पसंतीक्रम देण्यास मुदतवाढ दि. २६/०५/२०२४ अखेर दिलेबाबत  सूचना.    

ज्या विद्यार्थ्यांनी दि. १६/०५/२०२४ ते दि. १९/०५/२०२४ या कालावधीत प्रवेश परीक्षा दिलेली आहे, त्या विद्यार्थ्यांकरीता महाविद्यालय पसंतीक्रम देण्याची मुदतवाढ दि. २६/०५/२०२४ अखेर देण्यात आलेली आहे.  विद्यार्थ्यांनी  पसंतीक्रम देणे अनिवार्य आहे. 

(टिप  -  जर  विद्यार्थ्यांनी  पसंतीक्रम  दिला नाही तर संबंधित अधिविभागीय प्रवेश समितीचा निर्णय अंतिम राहील)  पसंतीक्रम देण्याची  सुविधा विद्यार्थ्यांच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. )

22-05-2024

प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालय पसंतीक्रमबाबत  सूचना.   

 जे विद्यार्थी दि.१६/०५/२०२४ ते दि.१९/०५/२०२४ या कालावधीत प्रवेश परीक्षा दिलेली आहेत, फक्त अशाच विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या लॉगिनमधुन दिनांक २४/०५/२०२४ पर्यंत  महाविद्यालय पसंतीक्रम द्यावा.  (टिप  -  जर  विद्यार्थ्यांनी  पसंतीक्रम  दिला नाही तर संबंधित अधिविभागीय प्रवेश समितीचा निर्णय अंतिम राहील)  सदरची सुविधा त्यांच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

17-05-2024 प्रवेश परीक्षा देत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना change request करीता   
जे विद्यार्थी दि.१६/०५/२०२४ ते दि.१९/०५/२०२४ या कालावधीत प्रवेश परीक्षा देत आहेत, फक्त अशाच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवेश अर्जामध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास (उदा.  प्रवर्ग बदल,नावात बदल,  विद्यापीठ बदल, गुणात बदल, आई वडील नावात बदल,  इत्यादी  ) त्यांच्या लॉगिनमधुन दिनांक २०/०५/२०२४ पर्यंत आवश्यक ते बदल करावेत.  सदरची सुविधा त्यांच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
16-05-2024

सन २०२४-२०२५ प्रवेश फेरी वेळापत्रक   

अ) ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा आहे (Entrance) 

ब) ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही  (Non Entrance) 

10-05-2024

बी. एस्सी. - एम. एस्सी. अर्थशास्त्र भाग १ च्या प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता सूचना  

 सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षातील बी. एस्सी. - एम. एस्सी. अर्थशास्त्र भाग १ अभ्यासक्रमाकरिता १२ वी परीक्षा दिलेले विद्यार्थी प्रवेश घेत असतात. अद्याप १२ वी चा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा दि. १६ ते १९ मे २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार नाही, सदर प्रवेश परीक्षेची तारीख नंतर जाहीर करण्यात  येईल. याची संबंधित विद्यार्थ्यांनी नोंद घेण्यात यावी

30-04-2024 ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा आहे अशा अभ्यासक्रमांना अर्ज करण्याची अंतिम मुदत - दि.10 मे, 2024
प्रवेश परीक्षा   -  दिनांक 16 मे, 2024 ते  19 मे, 2024
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवेश परीक्षेची ओळखपत्रे दिनांक 15 मे, 2024 पर्यंत त्यांच्या लॉगिन आयडी वर उपलब्ध होतील.
30-04-2024 ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही अशा अभ्यासक्रमांना अर्ज करण्याची अंतिम मुदत  - दिनांक 25 मे, 2024
23-05-2024 Admission Advertisement २०२४-२०२५   
13-05-2024

Revised Time Table For Entrance Examination 2024-2025 (१६/०५/२०२४ to १९/०५/२०२४)  

 "All students are requested to download their  hall ticket from Student login" 

06-05-2024 Admission Notification 2024-2025 -  P. G. Diploma in Communal Harmony & Social Peace
02-05-2024 M.Ed Two Years NCTE Recognized Programme
02-05-2024 B.Ed-M.Ed(Integrated) Three Years NCTE Recognized Programme
02-05-2024 Admission Notification 2024-2025 
26-04-2024 Deptt. of Microbiology Admission Flyer 2024-25... 
25-04-2024 सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया अर्ज मुदतवाढ बाबत.
20-04-2024 Admission Notification- Master of Rural Studies (MRS)  
10-04-2024 Admission Advertisement २०२४-२०२५   
08-04-2024 Admission Notification 2024-25 of P. G. Diploma in Social Exclusion and Inclusive Policy 
13-03-2024 Tentative Fee Structure 2024-2025 for Information only
13-03-2024 Notice B.Sc.-M.Sc. Economics (5 years Integrated)
11-03-2024 Admission advt 2024-25
11-03-2024 Admission Notification 2024-2025

 

 

 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default