Administration
Youth Festival 2022

 

42 वा मध्यवर्ती युवा महोत्सव निकाल -2022-23

४२ वा सातारा जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव २०२२-२०२३ निकाल.

42th Kolhapur District Youth Festival Result

४२ वा सांगली जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव २०२२-२०२३ निकाल

सांगली जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव २०२२ - २३ निमंत्रणपत्रिका

सातारा जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव २०२२ - २३ निमंत्रणपत्रिका

कोल्हापूर जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव २०२२ - २३ निमंत्रणपत्रिका

४२ वा जिल्हास्तरीय व मध्यवर्ती युवा महोत्सव २०२२ -२०२३ बाबत

सन २०२२-२०२३ जिल्हास्तरीय व मध्यवर्ती युवा महोत्सव ऑनलाईन प्रवेशिका भरणे बाबतचे पत्र.

सन २०२२-२०२३ जिल्हास्तरीय व मध्यवर्ती युवा महोत्सव अंतिम नियमावली

युवा महोत्सव प्रवेशिका बाबत पत्र 

Youth Festival Regulations 2022

मध्यवर्ती युवा महोत्सव २०२२-२०२३ चे आयोजनाबाबत.

युवा महोत्सव Software ची माहिती देणेसाठी बैठक आयोजन

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default