(मराठी आवृत्ती)
 

Recruitments At University

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
  • जाहिरात क्र. १३/२०१४ : विद्यापीठातील वर्ग ३ मधील लघुलेखक पदासाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची  यादी    खुला  (सुधारीत), अ. जमाती  
 
  • जाहिरात क्र. २२ / २०१३  व  १३/२०१४ : विद्यापीठातील वर्ग ३ मधील पदभरती अंतर्गत घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची    प्रश्नपत्रिका    आणि    उत्तरपत्रिका