Department of Library and Information Science
SET NET qualified students

 

Sr. No.

Year

Number of Qualified Students

SET

NET

1.

2014

1

5

2.

2015

2

3

3.

2016

5

1

4.

2017

5

2

5.

2018

8

4

6.

2019

3

1

Total

24 +16 =40

 

SET / NET qualified students

Department of Library and Information Science
List of SET / NET qualified students

Sr.No.

Name of Students

Passing year

SET /NET / KSET

1.

Shri. Gurav Dananjay S.

2010

SET

 

 

2.

Smt. Patole Smita Prakash

2010

SET

 

 

3.

Shri.Waghamare Damodar Dasharath

2010

SET

 

 

4.

Smt. Hatakar Jyashri

2011

SET/2011

NET/2011

 

5.

Shri. Kumbhar Baban

2011

 

NET

 

6.

Shri. Gaikawad Mahesh

2012

 

NET

 

7.

Smt. Shubhada Jadhav

2012

SET

 

 

8.

Shri. Sunil Jadhav

2012

SET

 

 

9.

Shri. Londhe Sagar

2012

 

NET

 

10.

Shri. Salunke Avinash

2013

SET

 

 

11.

Miss. Naikwadi Minaj

2013

SET

 

 

12

Miss. Chincholkar Ashwini

2013

SET

 

 

13.

Shri. Sanjay Mahajan G.

2013

SET

 

 

14.

Shri. Sachinkumar B. Patil

2013

SET

 

 

15.

Shri. Vaibhav Bapurao Jadhav

2013

 

NET

 

16.

Miss. Archana Kamble

2013

 

NET

 

17.

Shri. Suresh Birappa Harake

2013

SET/2014

NET/JRF

KSET

18.

Miss. Kambale Ashwini

2014

 

NET

 

19.

Mr. Amol K. Kamble

2014

 

NET

 

20.

Miss. Snehankita Dakave

2014

 

NET

 

21.

Shri. Sagar Shivaji Kumbhar

2014

 

NET

 

22.

Shri. Dhananjay Jadhav

2015

SET

NET

 

23.

Shri. Abhaykumar A. Patil

2015

SET

NET

 

24.

Shri. Yashwant R. Chavan

2016

SET

NET

 

25.

Shri. Rangappa

2016

 

 

KSET

26.

Shri. Nagu Navanath Bansode

2016

SET/2016

NET-JRF/ 2018

KSET

27.

Shri. Vinod Pandurang Gurav

2016

SET

 

 

28.

Shri. Vishal Dhamane

2016

SET

 

 

29.

Shri. Sandip Kubal

2016

SET

 

 

30.

Smt. Almas Pendhari

2017

SET

 

 

31.

Smt. Lata Masvekar

2017

SET

 

 

32.

Shri. Sagar Londhe

2017

SET

 

 

33.

Shri. Vijay Gurav

2017

SET/2017

NET/2015

 

34.

Smt. Bhagyashree Ramchandra Gurav

2018

SET

 

 

35.

Dr. R. D. Khamkar

2018

SET/2018

NET/2017

KSET

36.

Smt. Deepika Koli

2018

SET

 

 

37.

Shri. Vishal Godbole

2018

SET

 

 

38.

Shri. Ravindra Bankar

2018

 

NET

 

39.

Shri. Girish Moghe

2018

 

NET

 

40.

Shri. Nikhil Kamble

2018

SET/2018

NET/2020

 

41.

Miss. Rupali Sham Bhosale

2018

 

NET

 

42.

Shri. Rohan Raju Pawar

2018

SET/2018

NET/2020

KSET/2020

43.

Shri. Dilip Shivaji Nimbalkar

2018

SET/2017

NET/2018

 

44.

Shri. Vishal Godbole

2018

SET

 

 

45.

Shri. Navanath Vitthal Burungale

2018

SET

 

 

46.

Miss. Snehal Yuvraj Shinde

2019

SET/2019

NET/2019

 

47.

Shri. Sangram Ashok Killedar

2019

SET

 

 

48.

Miss. Ashwini Narayan Sutar

2019

SET

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default