Admission

 

ज्या विद्यार्थ्यानी परीक्षा देण्यासाठी ऑफलाईन  पर्याय निवडलेला आहे त्या विद्यार्थ्यानी ऑनलाइन पर्याय निवडावा अशा विद्यार्थ्यांची यादी 

ऑक्टोबर  /नोव्हेंबर 2020 परीक्षेकरिता ऑनलाइन/ऑफलाइन  पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची पर्यायनिहाय यादी 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default