Affiliation
Circulars related to Affiliation T-2 section

 

Webcast  Date

Description

11-05-2022 पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत आयोजित ऑनलाईन बैठक...
11-05-2022 Circular Regarding charging Jubilee Fund
07-05-2022 तात्काळ !!! शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण /नैसर्गिक विस्ताराच्या प्रस्तावांची ऑनलाईन छाननी करताना स्वयं मूल्यांकन अहवालामध्ये अपूर्ण असणारी कागदपत्रे तात्काळ (विद्यापीठ संलग्नीकरण पोर्टल वरती ऑनलाईन अपलोड करणे तसेच ऑफलाईन हार्डकॉपी स्वरूपात ) सादर करण्या बाबत
29-04-2022 महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
29-04-2022 Circular regarding Checking and Updation of Teachers Information on Google form.  https://forms.gle/2jeQHfahpAS6V3MWA
27-04-2022 शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर मार्फत रौप्य , सुवर्ण, हिरक आणि अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करणाऱ्या महाविद्यालयांना मदत करण्याबाबत
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख ) (कोल्हापूर जिल्हा महाविद्यालये )
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख ) (सांगली जिल्हा महाविद्यालये )
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख ) (सातारा जिल्हा महाविद्यालये )
27-04-2022 तात्काळ !!! विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील सर्व अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता आपल्या जिल्ह्याच्या गूगल शीट मध्ये अद्ययावत करण्याबाबत (दि. ०९/०५/२०२२ अंतिम तारीख )
22-04-2022 विद्यापीठ संलग्नीत संस्था/महाविद्यालयांचे ग्रीन ऑडिट /GREEN AUDIT करणे बाबत
21-04-2022 Autonomous Status for DKTE Society's Textile and Engineering Institute, Kolhapur
21-04-2022 Autonomous Status for Walchand College of Engineering, Sangli
21-04-022 Corrigendum of Notification regarding Govt. College of Engineering, karad
20-04-2022 Autonomous Status for Dhananjayro Gadgil College of Commerce
13-04-2022 संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण , नैसर्गिक विस्तार, निरंतर संलग्नीकरण तसेच अकॅडेमिक ऑडिट ची ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबत ( अंतिम मुदत दि. १३/०४/२०२२)
28-03-2022 महाडीबीटी पोर्टल वरील महाविद्यालय व विभाग स्तरावरील प्रलंबित कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करणेबाबत
17-03-2022 संलग्नित महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण / नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ, ब व क ऑनलाईन पाठविणेबाबत
17-03-2022 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम ३७ (१) (ञ) (ट) मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालये व मान्यता प्राप्त संस्थांचे विद्याविषयक शैक्षणिक लेखापरिक्षण (Academic Audit) करण्याबाबतची माहिती करून घेण्याकरीता कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत
02-03-2022 Circular regarding review of washrooms available for Girl students at college/University Departments
10-02-2022 संलग्नीत महाविद्यालयांची अद्ययावत यादी विद्यापीठ संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली आहे. सदर यादी अवलोकनी घेऊन दुरुस्ती असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसोबत ई-मेल द्वारा तात्काळ कळवावे.
10-02-2022 केंद्र शासन पुरस्कृत महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय विद्यार्थांनी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित अर्जांन्वर ऑनलाईन पद्धतीने कार्यवाही करण्यासाठी दि. ११/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
08-02-2022 सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षांमधील कोल्हापूर जिल्यातील महाविद्यालयांकडून अर्ज नोंदणीस कमीप्रतिसाद मिळत असल्याबाबत
08-02-2022 महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविदयालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत                  
31-01-2022 सातारा जिल्यातील महाविद्यालयांनी त्यांचे स्तरावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित अर्जांन्वर कार्यवाही करणे बाबत
29-01-2022 महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज तात्काळ पडताळणी करणे बाबत
29-01-2022 राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन करणेबाबत दि. ३०/०१/२०२२ पूर्वी माहिती तात्काळ भरावी
Click here for Google Form Link
27-01-2022 Implementation of Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students
25-01-2022 अधिविभाग / महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींकरीता स्वछतागृहाच्या माहितीबाबत
25-01-2022 तात्काळ !!! महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थिनींवर होणाऱ्या छेडछाडीच्या घटनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालय परिसर छेडछाड मुक्त तसेच सायबर गुन्हे मुक्त करण्याबाबत माहिती तात्काळ देणेबाबत
Click Here for Google Form Link
18-01-2022 सलग्नीत महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नुतनीकरण / नैसर्गिक विस्तार / प्रयोगशाळा मान्यतेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ, ब व क ऑनलाईन पाठविणेबाबत
15-01-2022 Circular regarding B.Voc/Community College/NSQF Course Syllabus
14-01-2022 तात्काळ स्मरणपत्र क्र. २ - महाविद्यालय स्थापनेपासून सुरु असणाऱ्या अनुदानित व विनाअनुदानित तुकड्यांची माहिती
13-01-2022 Autonomous Status for Kamala College, Kolhapur
10-01-2022 उच्च शिक्षण संचालनालय मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महाविद्यालय शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरून सन २०२१-२२ साठी प्रभावी अमलबाजवणी करणेबाबत
07-01-2022 विद्याविषयक लेखापरीक्षण (अकॅडमिक ऑडिट) ऑनलाईन माहिती भरणेसाठी प्रशिक्षण घेणेबाबत ...
07-01-2022 हिजडा /ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र स्वछतागृहांची सवलत पुरविणे तसेच सर्वसमावेशक शिक्षण पद्दतीचा अवलंब करणेबाबत
05-01-2022 मराठी भाषा धोरण अंमलबजावणी बाबत
04-01-2022 Infosys company Springboard ऑनलाईन प्रोग्रामबाबत नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत
03-01-2022 CIRCULAR REGARDING AICTE NOTIFICATION
31-12-2021 विद्याविषयक लेखा परिक्षण (अकॅडेमिक ऑडीट) करण्याबाबत
16-12-2021 तात्काळ-प्राधान्याने !!!! शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता महाडीबीटी पोर्टल वर विविध शिष्यवृत्ती योजनांकरिता विहित कालावधीत विद्यार्थ्यांनी अर्ज करणे.
16-12-2021 सन २०१९-२० व २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टल महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करणे बाबत
13-12-2021 विधानपरिषद अतारांकित प्रश्न क्र .९७८८ (तात्काळ /विनाविलंब )
10-12-2021 नॅक, बेंगलोर तर्फे आयोजित दि. १६/१२/२०२१ रोजी राज्यस्तरीय वेबिनार मध्ये सहभागी होणेबाबत.
06-12-2021 राजर्षी छत्रपती शाहू शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करणेबाबत   Upload new syllabus
02-12-2021 महाविद्यालय स्तरावर SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा शुल्क भरण्याकरिता होणाऱ्या पिळवणुकीबाबत
02-12-2021 तात्काळ ! दि. २४/११/२००१ पूर्वीची विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी देण्यात आलेल्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अनुदान देणेबाबत
16-11-2021 महाडीबीटी पोर्टल वरील महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
15-11-2021 सन २०२१-२२ करिता हाकिम अब्दुल हमीद स्कॉलरशिप / शिष्यवृत्ती योजना
15-11-2021 विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ८६१९, १६/११/२०२१ पर्यंत विनाविलंब पाठवावी
09-11-2021 शै .व. २०२१-२२ करिता गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्ज स्वीकृतीस मुदतवाढ
09-11-2021 भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त खुली ऑनलाईन शिष्यवृत्ती परीक्षा
29-10-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची पोर्टल वरून प्रभावी अंमल बजावणी करणे बाबत.
27-10-2021 विद्याविषयक लेखा परीक्षण (Academic Audit) करण्याकरीता महाविद्यालयामधील (IQAC समन्वयक) यांची नावे कळविण्याबाबत
27-10-2021 mahadbt पोर्टल वरून विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणे बाबत
06-10-2021 महाडीबीटी चे अनुषंगाने अर्ज भरणे तसेच महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून अर्जाची पडताळणी करीत मुदतवाढ बाबत
05-10-2021 Autonomous Status for Deshbhakt Ratnappa Kumbhar College of Commerce , Kolhapur
01-10-2021 सुधारीत परिपत्रक ! संलग्नीत महाविद्यालयात शै. व. २०२२-२३ करिता गठीत स्थानिक चौकशी समिती अहवाल प्रपत्र अ , ब व क ऑनलाईन पाठविणे बाबत
01-10-2021 २० % फी वाढ परत करणेबाबत
30-09-2021 सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत सुधारित संलग्नीकरण शुल्काबाबत
28-09-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता गठीत LIC अहवाल प्रपत्र अ , ब , क ऑनलाईन पाठविणे बाबत
28-09-2021 Change in Institue or Course By Student of Non-Grant Engineering, Architecture and Pharmacy Colleges
25-09-2021 Suggestions for AICTE Approval Process 2022-23 from the /Stakeholders.
24-09-2021 अत्यंत महत्वाचे ! सुधारित परिपत्रक ! शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या विविध अनामत रक्कमांसंदर्भातील माहिती तात्काळ /विनाविलंब दि. २५/०९/२०२१ पर्यंत ई-मेल द्वारा पाठविणे.
23-09-2021 शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या विविध अनामत रक्कमांसंदर्भातील माहिती तात्काळ /विनाविलंब दि. २४/०६/२०२१ पर्यंत ई-मेल द्वारा पाठविणे.
08-09-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी १०% जादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत
08-09-2021 Financially Weaker Colleges Circular 2021-22
07-09-2021 महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत
07-09-2021 १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत महाविद्यालय विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्तीची नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मार्फत सन २०२१-२२ अमलबजावणी करणेबाबत
01-09-2021 केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22
13-08-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता विशिष्ठ विद्याशाखांच्या जलदगती अतिरिक्त तुकड्या मागणी प्रस्तावाबाबत
11-08-2021 महाडीबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत
07-08-2021 तात्काळ ! अत्यंत महत्वाचे , संलग्नीत  महाविद्यालयातील नियमीत /अतिरिक्त /जलदगती अतिरिक्त तुकड्यांची माहिती ऑनलाईन स्वरूपात दि. १०/०८/२०२१ पर्यंत  भरणे. 
लिंक पुढील प्रमाणे -

https://affiliationt2suk.blogspot.com/2021/08/subjectwise-division-information.html
05-08-2021 (तातडीचे) शै. व. २०२१-२२ करिता जलदगती अतिरिक्त तुकडी प्रस्ताव मागणीबाबत 
04-08-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून सर्व सलग्नीत महाविद्यालयांची नोंदणी व KYC करणेबाबत
04-08-2021 सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत
19-07-2021 सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क / ई-सुविधा शुल्क / विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणेबाबत तसेच सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्नित महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावाबाबत
19-07-2021 ऑनलाईन महाडीबीटी प्रणालीवरील महाविद्यालयीन स्तरावर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती चे प्रलंबित अर्जाचा तात्काळ निपटारा करणेबाबत ....
19-07-2021 जलदगती प्रस्ताव परिपत्रक सोबत जोडलेला शासन निर्णय पाठविणेबाबत
17-07-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, नैसर्गिक विस्तार व निरंतर संलग्नीकरणासाठीचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत ....
10-06-2021 A B C Online Database Information
10-06-2021 A B & C FORM
07-06-2021 सन 2020-21 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्याय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत
02-06-2021 सुधारीत परिपत्रक - सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था व स्वायत्त संस्थेमध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी विद्यापीठाचे संलग्नीकरण असल्याचे प्रमाणपत्राबाबत..
02-06-2021 महिलांचा लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत...
29-04-2021 Circular regarding Mahadbt Scholarship
13-04-2021 DBT Letter All College & Circuler
12-04-2021 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३० वी जयंती दि. १४ एप्रिल २०२१ रोजी साजरी करणेबाबत...
08-04-2021 फक्त पारंपरिक विना-अनुदानित महाविद्यालय व पारंपरिक कायम विना-अनुदानित महाविद्यालय यांच्याकरिता
31-03-2021 सातारा जिल्ह्यातील विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयांनी mahadbt पोर्टल वरील प्रोफाईल मध्ये शिष्यवृत्ती करिता योग्य शुल्क नोंदविणेबाबत
22-03-2021 दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या पोलीस/लष्करी दल / निम लष्करी दलातील जवानांच्या पाल्याना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संस्था स्तरावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर प्राधान्य देणेबाबत
17-03-2021 शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील रिसर्च सेंटर ची माहिती ऑनलाईन भरणे (शै . वर्ष २०२१ अखेर )                  Click Here for Online Link
17-03-2021 शिवाजी विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयातील शिक्षकांची माहिती ऑनलाईन भरणे (शैक्षणिक वर्ष २०२१ अखेर)                  Click Here for Online Link
23-02-2021 Circular regarding College Safety Audit
11-02-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिताच्या स्थानिक चौकशी समित्यांबाबत परिपत्रक
28-01-2021 Circular regarding Academic Information 2020-2021-Colleges
22-01-2021 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा.ना .श्री. उदयजी सामंतसाहेब यांच्याबरोबर आढावा बैठकीसाठी ऑनलाईन निवेदने सादर करण्याचे आवाहनाबाबत.
07-01-2021 Circular Regarding Dress Code
02-01-2021 NOTIFICATION - AUTONOMOUS STATUS FOR TATYASAHEB KORE INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, WARANAGAR, TAL. PANHALA, DIST. KOLHAPUR
31-12-2020 Circular regarding Mazi Vasundhara Abhiyan
17-12-2020 NOTIFICATION - AUTONOMOUS STATUS FOR D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KASABA BAWADA, KOLHAPUR
14-12-2020 वॉटर मॅनॅजमेण्ट कोर्से उपलब्ध, सुरु किंवा बंद असलेबाबतची माहिती तात्काळ कळविणे बाबत
14-12-2020 अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमास शासनाचे सुधारित ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत .....
10-12-2020 Circular regarding no objection certificate for aided, non aided and physical education
24-11-2020 Regarding AICTE APPROVAL 2021-2022
17-11-2020 विद्यापीठ संलग्नित ( पारंपरिक ) महाविद्यालयांनी अतिरिक्त तुकडी माहिती देणे बाबत.
11-11-2020 राष्ट्रीय शिक्षण दिवस साजरा करणे बाबत.
06-11-2020 परिपत्रक - शै. वर्ष २०२०- २१ साठी संलग्नित महाविद्यालयांची अद्ययावत यादी विद्यापीठ संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली .
05-11-2020 Reminder regarding submission of report of Democracy Fortnight celebrated between 26 January 2020 to 10 February 2020
04-11-2020 Autonomy Notification of Mahavir Mahavidyalaya, Kolhapur
03-11-2020 शासकीय कामकाजामध्ये प्रतिज्ञापत्र लेखास मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत.
21-10-2020 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थसहाय्य योजनेबाबत ....
23-09-2020 Circular regarding college registration on NSP Portal
17-09-2020 Circular regarding Central Sector Scholarship for college and universities students 2020-21
17-09-2020 अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2020-21 च्या अंमलबजावणीबाबात
16-09-2020 पदवी स्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावली बाबतचे सुधारित परिपत्रक
25-08-2020 Regarding Minority Status given to Shri R.K. Patil College, Sankh
24-08-2020 संगणकीकरनाच्या अनुषंगाने महाविद्यालयाची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरणेबाबत..
18-08-2020 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% ज्यादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत...
18-08-2020 महाविद्यालयाच्या नावातील बदलाबाबत .....
12-08-2020 Regarding conduct of various programmes on the occasion of "World Organ Donation Day-2020"
11-08-2020 जलदगती अतिरिक्त तुकडी प्रस्ताव मागणिबाबत परिपत्रक
07-08-2020 Circular regarding proposals of Continuation, Natural Growth & Permanent Affiliation
04-08-2020 Natural growth proposals and approval process regarding....
30-07-2020 Admission Procedure 2020-21
09-07-2020 सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क / ई-सुविधा शुल्क / विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणेबाबत तसेच सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्नित महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावाबाबत ...
  कोव्हीड-१९ साथ उद्रेक कालावधीमध्ये महाविद्यालयांच्या विद्यापीठस्तरीय कामकाजाबाबतचे परिपत्रक
12-06-2020 पदवी स्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावली बाबतचे परिपत्रक
28-05-2020 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी संलग्नीकरण प्रमाणपत्र मागणी बाबत परिपत्रक
18-05-2020 विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीताचे गायन करण्याबाबत व नामफलक मराठी भाषेतून लावण्याबाबत
18-04-2020 NCTE ने मागितलेली माहिती सर्व बी. एड., एम. एड., बी. पी. एड. महाविद्यालयांनी तात्काळ देणे बाबत (परिपत्रक + आवश्यक फॉरमॅट)
16-04-2020 Circular from UGC to institutions/College regarding instructions during lock down 2.00
21-03-2020 CIRCULAR REGARDING CORONA PREVENTIVE MEASURES FOR HOSTELS IN AFFILIATED COLLEGES
17-03-2020 Circular regarding review of washrooms available for Girl students at college/University Departments
17-03-2020 Regarding Corona Virus (COVID-19) - Affiliation
16-03-2020 MAHADBT SCHOLARSHIP LAST DATE REMINDER
13-03-2020 कोरोना विषाणु संदर्भात सुचना निर्गमित करणेबाबत
12-03-2020 Circular Regarding Additional Division
07-03-2020 MAHADBT SCHOLARSHIP LAST DATE REMINDER
06-03-2020 Circular regarding RULES REGARDING MINIMUM REQUIREMENTS FOR POST-GRADUATE TEACHING IN AFFILIATED COLLEGES AND INDIVIDUAL INSTITUTIONS
03-03-2020 Circular Regarding Star Question 253
02-03-2020 UGC Letter reg.: Observance of International Women's Day
28-02-2020 MAHADBT SCHOLARSHIP LAST DATE REMINDER
27-02-2020 11th VISHWA HINDI SAMMELAN
26-02-2020 MARATHI BHASHA GAURAV DIN
22-02-2020 Circular regarding last date of Mahadbt
17-02-2020 Reminder regarding submission of action taken on implementation of guidelines of Gender Champion
15-02-2020 Celebration of “Matrubhasha Diwas” (Mother Tongue day) on 21st Feb, 2020.
13-02-2020 Circular regarding submission of action taken on implementation of guidelines of Gender Champion
10-02-2020 पदवीत्तर अभ्यासक्रमांची माहिती सादर करणेबाबतचे स्मरणपत्र 2.
08-02-2020 Circular Regarding Mahadbt Portal
05-02-2020 Circular Regarding Additional Division
03-02-2020 Circular Regarding Mahadbt Portal -Second installment and Voucher Ridim.
22-01-2020 Reminder regarding Disability, Accessibility & Inclusive Higher Education Report Quarterly Progress Report.
22-01-2020 महाडीबीटी पोर्टलवरुन शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांची पडताळणी मुदतीमध्ये पूर्ण करणेबाबत
21-01-2020 Circular regarding dbt camp
17-01-2020 Circular regarding Marathi Fan club
10-01-2020 Circular Regarding Mahadbt Fee Correction Module
27-12-2019 Circular Regarding Proper Implementation of Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship
19-12-2019 Circular regarding proper implementation of College Development Committee
19-12-2019 Circular regarding Regarding First Meeting of the Central Advisory Board on Disability constituted under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
17-12-2019 Circular regarding Integrated University Management System (IUMS)
14-12-2019 Circular Regarding online Scholarship on DBT portal.
11-12-2019 पदवीत्तर अभ्यासक्रमांची माहिती सादर करणेबाबतचे स्मरणपत्र .
07-12-2019 Circular regarding Earn and Learn Scheme
04-12-2019 Circular regarding Additional Division
30-11-2019 Circular Regarding Celebration Of International Person`s With Disabilities Day In University
30-11-2019 Circular regarding Celebration Pension Week
30-11-2019 Circular regarding 32nd STATE LEVEL INTER COLLEGIATE ELOCUTION COMPETTION
25-11-2019 Circular regarding Updated College List.
20-11-2019 Circular regarding RO Facility
19-11-2019 One Day National level Symposium on Accessibility of Persons with Disabilities in Higher Education and Inclusive Practices
15-11-2019  Circular regarding RO Facility
14-11-2019 Circular Regarding Ban On Electronic Cigar ( Implementation And Action Taken Report )
14-11-2019 Circular regarding RO Facility
06-11-2019 Circular regarding facility of E-classroom
02-11-2019 Circular Regarding Date Extention for Online application At Mahadbt and NSP Portal by the Students
11-10-2019 Circular Regarding online Scholarship on DBT portal
04-10-2019 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थसहाय्य योजनेबाबत
01-10-2019 Circular regarding Fit India Plogging Run on 2 Oct 2019
01-10-2019 Circular Regarding Rashtrapita Mahatma Gandhi Jayanti On 2, Oct 2019
26-09-2019 Reminder - Ideal Teacher Award
27-09-2019 Circular Regarding Invite to participate in Model United Nations (MAHA MUN 2019) a platform to create global awareness and impact (6th and 7th December 2019, Mumbai)
26-09-2019 Circular Regarding Invite to participate in Maha Walkathon 2019 to spread awareness on Road Safety -No Honking - Responsible Driving - 30 November 2019
25-09-2019 Circular Regarding co-operation with State Level Conceptual Greetings for Examination 19
21-09-2019 Circular regarding Report of the help of teachers and staff of the College and NSS Department in flood affected areas
19-09-2019 Circular regarding Prevention of Caste based discrimination in Higher Educational Institutions
19-09-2019 Circular regarding State Government Dakshina Scholarship online on MAHADBT portal
19-09-2019 Circular Regarding online Scholarship on MAHADBT portal
19-09-2019 Circular regarding State Government open Scholarship
19-09-2019 Circular regarding Mathematics & Physics Scholarship
18-09-2019 Circular regarding Disability, Accessibility and Inclusive Higher Education Report Quarterly Progress Report
13-09-2019 Circular Regarding online Scholarship on DBT portal
11-09-2019 Circular regarding Special Symposium- INAC-4
05-09-2019 Circular regarding Divyang Scholarship
05-09-2019 Circular regarding college registration on NSP Portal
03-09-2019  Circular regarding MAHADBT & NSP Portal Workshop
26-08-2019  Circular regarding proper implementation of Central Sector Scholarship for college students 2019-20
26-08-2019 Reminder regarding Prevention of Caste based Discrimination
26-08-2019 Circular regarding Fit India Movement
24-08-2019 Circular regarding B.Voc. & Community College Scheme approval
23-08-2019 Circular Regarding Divyang Scholarship
22-08-2019 Urgent information of Flood affected Students
22-08-2019 Circular regarding college registration on NSP portal
14-08-2019 Circular regarding Ashwasan no.215 CCTV and UGC guidelines
14-08-2019 Circular Regarding Flood Situation Information
13-08-2019 Circular Regarding Fee Correction Module
13-08-2019 Circular Regarding proper implementation of online Scholarship on DBT portal
13-08-2019 NSP Portal College Registration
03-08-2019 Regarding updation of Colleges / Institutes / Universities their profiles for proper implementation of scholarship through the DBT portal in the year 2019-21.
03-08-2019 Regarding Right to information Act 2005
31-07-2019 Regarding a uniform statute obtained by the Government of Maharashtra based on the Maharashtra Public University Act 2016
 Uniform Statute Regarding Autonomy
 Uniform Statute Regarding Penalty
30-07-2019 About NSP Scholarship
20-07-2019 Circular regarding the process of providing immediate Government help to the drought-hit areas
17-06-2019 Circular Regarding proper implementation of online Scholarship on MAHADBT portal
06-07-2019 Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education Institutions
06-07-2019 Regarding Voter Registration of young and eligible first students of the college under special campaign
06-07-2019 About fee loading at mahadbt
05-07-2019 Letter regarding SEBC & EWS Reservation for admission in college
04-07-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या जलदगती अतिरिक्त तुकड्या मागणी प्रस्तावाबाबत 
04-07-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा ४०% ज्यादा विद्यार्थी मागणी प्रस्तावाबाबत
03-07-2019 Circular regarding Annual Affiliation Fee
03-07-2019 To formulate Internal Committee for the Students with Disabilities in Universities/Colleges
03-07-2019 Circular regarding proposals of Continuation, Natural Growth & Permanent Affiliation.
02-07-2019 Regarding Hostel Admission of Girls of Minority Category in Government Hostel
20-06-2019 Courses fees from(Aided & Unaided courses) 2010 to 2019
Aided courses and College fees            Unaided courses and College fees
17-06-2019 Celebration of International Day of Yoga on 21st June 2019.
17-06-2019 Circular regarding presentation of various programs relating to the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi
10-06-2019 Lead College Fee Circular 2019-20
08-06-2019 Admission Procedure 2019-20
25-05-2019 शैक्षणिक संस्था तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत
15-05-2019 Circular regarding Affiliation Course Certificate for 2019-20
04-05-2019 Regarding submission of information of the faculty which started on non funding basis
10-04-2019 Reminder -Urgent Information Regarding College Teacher
10-04-2019 Urgent Information regarding Rain water harvesting & waste Management
26-03-2019 Circular regarding Additional Division
22-03-2019 Regarding Redeem Button Press and Clearance
22-03-2019 Regarding Urgent Registration for shreyas scheme 
14-03-2019 Urgent information regarding college teacher
13-03-2019 Urgent Information regarding Rain water harvesting & waste Management
05-03-2019 To Complete the prolonged  action upon the application filled by student on D.B.T. for availment of benefit of Scholarship
05-03-2019 Circular regarding Compliance of order of Hon`ble High Court of Delhi in the matter of Shri Aditya Narayan Tiwari & Anr. Vs Union of India & Anr.
05-03-2019 Effective implementation of online Scholarship Schemes implemented by Higher education Institution
05-03-2019 Circular regarding Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities
02-03-2019 Autonomy Notification of Sadguru Gadge Maharaj, College Karad
02-03-2019 Autonomy Notification of Chhatrapati Shivaji College, Satara
01-03-2019 Circular Regarding  Voter Registration of young and eligible first students of the college under special campaign
26-02-2019 Circular regarding Effective implementation of Food Safety & Standards Act 2006
26-02-2019 उच्च शिक्षण संचानालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची ऑनलाइन पद्धतीने प्रभावी अमंलबजावणी करणेबाबत
26-02-2019 Circular regarding MAHADBT ONLINE Portal
21-02-2019 Circular regarding Shri. V. V. Shirwadkar - Marathi Bhasha Gaurav Deen
20-02-2019 Circular regarding mahadbt portal
20-02-2019 Circular regarding SHREYAS Scheme.
16-02-2019 Circular Regarding Marathi Sahitya v Sanskruti Upkram
15-02-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता कमकुवत महाविद्यालय अर्थसाह्य योजनेअंतर्गल अपात्र  महाविद्यालय
15-02-2019 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता कमकुवत महाविद्यालय अर्थसाह्य योजनेअंतर्गल ज्या महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर झाले आहे त्यांची यादी
07-02-2019 स्थानिक चौकशी समिती अहवाल नमुन्यानुसार स्वयंमुल्यांकन करून सी.डी. विद्यापीठ कार्यालयास सादर करण्याबाबत..... तात्काळ --स्मरणपत्र
04-02-2019  Daily clearance of applications at clerk and principal login.
31-01-2019 Circular Regarding State Dakshinatya Scholorship
31-01-2019 Circular Regarding Government Research Scholarship
31-01-2019 Circular Regarding Eklavya scholarship
31-01-2019 स्थानिक चौकशी समिती अहवाल नमुन्यानुसार स्वयंमुल्यांकन करून सी.डी. विद्यापीठ कार्यालयास सादर करण्याबाबत..... तात्काळ
30-01-2019  UGC (Online Courses for Programs) Regulations 2018
25-01-2019 Circular regarding AISHE data updation 2018-2019
25-01-2019 Reminder for ANVESHAN - 2018(Central Zone Student Research Convention)
23-01-2019 Circular Regarding Technical issues on the Mahadbtmahait.gov. in portal
04-01-2019 उच्य शिक्षण संचालनालया मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती अनुषंगाने महा डीबीटी पोर्टलवरील कामकाजाबाबत
26-12-2018 सन  २०१८ -२०१९  या  खरीब  हंगामातील  दुष्काळ  सदृश्य तालुक्यातील  महाविद्यातील  विद्यार्थ्यांचे  परीक्षा  शुल्क  माफ  कारण्याबात
24-12-2018 Circular Regarding Earn & Learn
24-12-2018 Circular Regarding Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students.
21-12-2018 Circular Regarding Common Service Center Kolhapur. (RTO)
17-12-2018 (National Tsing Hua University) Call for Applicants for Summer Research Program 201(Internship)
17-12-2018 Immediate information requisite about the non-approved divisions - TOP PRIORITY INFORMATION
14-12-2018 Reminder regarding Earn & Learn Scheme
07-12-2018 Circular Regarding Earn & Learn Scheme
05-12-2018 Circular Regarding MAHA DBT Meeting Notice
05-12-2018 Circular Regarding formation of College Development Committee
30-11-2018 Urgent Information Regarding giving basic facilities to handicapped persons
22-11-2018 Circular - MahaDBT Camp
20-11-2018 Circular regarding appointment of a Constitutional Magistrate
16-11-2018 Urgent Information Regarding giving basic facilities to handicapped persons
14-11-2018 Circular regarding to Invite to participate in Maha Walkathon 2018
05-11-2018 Regarding effective use of digital technology in universities & colleges, through an online survey by UGC
30-10-2018 Circular Regarding Meeting Notice - Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship
25-10-2018 Issues related to granting profiles to colleges on the portal
25-10-2018 Upgradation of College profiles immediately on DBT Portal and verification of pending scholarship application at the college level.
25-10-2018 Concession in the presence of students participating in the cultural program
25-10-2018 Circular Regarding Non acceptance of applications for Non Hindi Scholarship
24-10-2018 Circular regarding updation of College Website for effective implementation of Scholarship via Online DBT Portal
19-10-2018 Regarding giving all facilities to the handicapped persons in higher education institutions
19-10-2018 Regarding submission of the information of Fund collected by the college for the help of natural calamities arising due to raging rain in Kerala
16-10-2018 Circular regarding visit of first year student to Local Government Institutions
15-10-2018 Circular regarding Celebration of Official Cleanliness fortnight
12-10-2018 Circular regarding updation of College Website for effective implementation of Scholarship via Online DBT Portal
11-10-2018 Urgent Information Regarding giving basic facilities to handicapped persons.
08-10-2018 Revised Circular regarding Meeting for Voter Registration
05-10-2018 Meeting Regarding Voter Registration
28-09-2018 Circular Regarding Voter Registration
24-09-2018 Circular regarding Publishing of Introductory constitution at front of office
24-09-2018 Effective implementation of Food Safety & Standards Act 2006
19-09-2018 Availment of goverment amenities to those student who passed in repeted examination and who are in the current year admissoin processes to be admitted
15-09-2018 Circular regarding to Prepare Plan about Rashtrapita Mahatma Gandhi's 150 Birthday Day
04-09-2018 Circular regarding to proper implementation of Rajarshi Chh.Shahu Maharaj & Panjabrao Deshmukh Scollership
29-08-2018 Chh. Shahu Maharaj Scholarship Basic Training
20-08-2018 Circular Regarding urgent information of Rajarshi Chatrapati Shahu Maharaj Scholarship
20-08-2018

Circular Regarding Rajarshi Chatrapati Shahu Shikshan Shulk Shishyavruti Scheme

Click here to download Presentation 

18-08-2018 Financially Weaker College Scheme for A.Y. 2018-19
18-08-2018 Circular regarding giving basic facilities to handicapped persons.
16-08-2018 Circular Regarding revised conditions of Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship.
16-08-2018 Instructions Given by Joint Director, Kolhapur, Regarding Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship
16-08-2018 Principal Meeting Regarding Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship.
10-08-2018 Circular regarding Programmes on Consumer Awareness & Financial Literacy.
31-07-2018 Meeting regarding Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholorship In Collector office Kolhapur & Sangli
24-07-2018  Circular regarding proposals of Continuation, Natural Growth & Permanent Affiliation
24-07-2018  Circular regarding different G.R.'s of Economically Backward Class Students
17-07-2018  Educational Institutes should not charge education fees for students of economically backward class who are eligible for Rajarshi Chh. Shahu Maharaj Scholarship.
05-07-2018 Circular regarding 40% Extra Student for Academic Year 2018-19
04-07-2018 Circular regarding Annual Affiliation Fee 
04-07-2018 Circular regarding Fast Track Division for 2018-19
28-06-2018 राज्यातील सर्व विधी अभ्यासक्रमांसाठी महाविद्यालयातील तुकड्यांच्या संख्या सुधारीत केल्याबाबत.
28-06-2018 तातडीचे/कालमर्यादित - बृहत आराखडाबाबतची माहिती तातडीने पाठविण्याबाबतचे स्मरणपत्र
28-06-2018 Affiliation/T2 Fee Circular
26-06-2018 कॉम्पोनंट २ अँड कॉम्पोनंट ८ च्या अनुषंगाने दि. २५ जून २०१८ पासून एक आठवड्यासाठी रुसाचे online पोर्टल उपलब्ध असल्याबाबत.
22-06-2018 Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009
20-06-2018 Circular regarding Yoga Day
18-06-2018

पंचवार्षिक (सन २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीचा ) बृहत आराखडाची माहिती तात्काळ भरून देणेबाबत                                  Perspective Plan

18-06-2018 Celebration of International Day of Yoga-june 21, 2018
12-06-2018 Perspective Plan workshop in Lead College on 12/06/2018
09-06-2018 Admission process for academic year 2018-19
07-09-2018 Circulars regarding democratic elections and good governance and literacy
23.05.2018 Circular regarding course certificate to affiliated Colleges, Institutes for A.Y. 2018-19
17-05-2018 Circular regarding giving 1% parallel reservation from open classes to the orphaned children 
27-04-2018  Regarding the measures to be taken in relation to the safety of women working in   various offices
24-04-2018  Intellectual Property (IP) including patents granted and filed (along with soft / hard copies of Patents)
18-04-2018  Autonomy Notification of Yashawantrao Chavan Institute of Science, Satara.
18-04-2018  Autonomy Notification of Vivekanand College, Kolhapur
12-04-2018  विधी अभ्यासक्रमास दिलेले प्रवेश रद्द केल्यासंबंधी ....
03-04-2018 Recommendations for the year 2018 for The Presidential Award of Cerfificate of Honaur & Maharshi Badrayan Vyas Sanman
23-03-2018 Circular - Tobacco Free College and Educational Institutions
06-03-2018 Circular Regarding submitting application of scholarships and tuition fee reimbursement schemes of Government of India
01-03-2018 Information Regarding to Special Scholarship Scheme for Jammu & Kashmir Students
26-02-2018 Circular for bilingual Information Booklet
21-02-2018 Singing of Marathi Abhiman Geet on 27th February  Marathi language Gaurav Day
21-02-2018 Circular regarding 21st February is celebrated as International Mother Language Day
16-02-2018 Circular regarding Social Media Mahamitra Program
14-02-2018 Circular regarding M. B. A. / M. M. S CET exam 
10-02-2018 Circular regarding Marathi Bhasha Gourav din
05-02-2018 Regarding A.I.C.T.E. Approval Process 2018-2019
02-02-2018 Provision of WiFi Services in the campus
18-01-2018 Local Inquiry Committee Report Formats regarding Circular
16-01-2018  Information of the students admitted and successfully came out of last ten years.
11-01-2018 Circular  regarding Biometric attendance & information of the students admitted and successfully came out of last ten years.
10-01-2018 Circular Regarding National Teacher's Congress (NTC)
29-12-2017 Immediately implement the recommendations made by the Committee constituted at ugc in relation to Anti Ragging.
28-12-2017 Participation in 91th All India Marathi Sahitya Sammelan for students of college
27-12-2017 Reminder - Regarding submitting your college's first approval letter (Primary Affiliation)
22-12-2017 Circular regarding Curbing the menace of ragging in higher educational institutions Regulation, 2009
20-12-2017  Crcular Regarding Special Provision of Admission For Pupils of Ambassidors of Different Nations Situated in Mumbai.
12-12-2017 पुस्तकांचं गाव या अभिनव प्रकल्पातील शब्द - सुरांच्या गुंफणीचा आगळा - वेगळा सुरेल कार्यक्रमाबाबत .. 
07-12-2017  Primary Affiliation & Recognition Letters
23-11-2017  Circular Regarding registration in National Academic Depository (NAD)
17-11-2017 Circular Regarding Jawahar National Fellowship
17-11-2017 Circular Regarding registration in National Academic Depository (NAD)
10-11-2017 Circular regarding Rajshri Chhatrapati Shahu Maharaj Education Scholarship
06-11-2017 Circular regarding the safety of all students from universities and colleges in the state
25-10-2017 The Maharashtra Prohibition of Ragging Act, 1999
11-10-2017 Ministry of health and family walefare circular-120
05-10-2017 Circular Regarding submission of information about the traditional and ritual new colleges, faculty, additional divisions, subjects, syllabus, approved on the approved permanent non-grant basis before 24 Nov 2001.
29-09-2017 All financial transactions in higher education institutions are done through digital mode.
26-09-2017 From 2017-18 in all state Accessibility Capability of Law Degree Course is 60 Students per batch
19-09-2017 Circular regarding rise in admission dates for A.Y. 2017-18
16-09-2017  Invitations to attend AICTE-ECI Chhatra Vishwakarma Awards to be held on 17 Sept 2017
12-09-2017  Circular Regarding Curbing the menace of ragging in higher educational institutions.
06-09-2017  Circular Regarding the rainy season tour
06-09-2017  Circular Regarding submission of Caste Certificate of Backward Classes for Backward  Classes enrolled in 2016-17
19-08-2017  Circular Regarding 41st Indian Social Science Congress
19-08-2017  Circular Regarding registration of voter between 18 and 19 years old is ectended up to 31 August 2017
11-08-2017  Circular Regarding Award of Rs. One Lakh for College Teachers doing Quality Research
17-07-2017  Circular Regarding continuation, Natural Growth, Perment proposal
17-07-2017  Scheme for financially weaker colleges for Academic Year 17-18
13-07-2017  Circular Regarding NCTE website eligible college list.
10-07-2017  40 per cent additional students requirement Format & Circular for A.Y. 2017-18
10-07-2017  Rapid Additional Divisions demand for A.Y. 2017-18 - Format, Circular & Relevant GR
10-07-2017  Circular Regarding AICTE MoUs for Student Internships.
07-07-2017  Circular Regarding Rajashree Cha. Shahu Maharaj Shikshan Shulk scholarship scheme  2017-18 & Dr. Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme 2017-18 
07-07-2017  Circular Regarding to control prices of Coronary status
05-07-2017  Circular Regarding Special campaign for registration of Deprived voters during the period from 1 July to 31 July 2017.
05-07-2017  Circular Regarding sending the information about Courses and fee in college year 2016-17 
05-07-2017  Curcular Regarding Japanese Government Scholarship for 2018
30-06-2017  Circular regarding annual affiliation fee & other fees of academic year 2017-18
29-06-2017  Circular regarding letter of principal for voter registration campaign in collage 
13-06-2017  Notification about Autonomous
26-05-2017  Circular regarding college development committee constitute
17-05-2017  जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील अतिरेकी कारवायामुळे विस्थापित लष्करी/निमलष्करी व इतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पाल्याना विशेष शेक्षनिक सवलत
12-05-2017  Advertise for Perspective Plan 
09-05-2017 सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यता प्राप्त संस्था व स्वायत्त संस्थेमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ साठी विद्यापीठाचे संलग्नीकरण असल्याचे प्रमाणपत्राबाबत....
29-04-2017  Circular regarding 10th Annual Report
29-04-2017  Shahbabu Education Soc. Dist. Akola vs. Govt. of India & Others 
30-03-2017  Maharashtra Public Universities Act,2016 Article 97
18-03-2017  Circular rearding to accept self declared/self attested copies 
14-03-2017 Circular regarding to Creation of Reserve / Corpus Fund 
14-03-2017 Circular regarding Available Supernumerary Quota for Jammu - Kashmir  students in University  and college for two  seats
14-03-2017 Circular regarding to include information regarding  registered name in voter list in the student Admmision form
10-03-2017  Circular regarding Change in Eligibility for Admission to B.Arch. Course
08-03-2017  Circular regarding Dr. B. R. Ambedkar Svadhar Yojana
23-02-2017  Circular regarding to Celebrate " Marathi Bhasha Gourav Din " on 27 February 2017
23-02-2017  Circular regarding to take Admission online of year 2017-18 for all Colleges
20-02-2017  Circular regarding Sangli district college level pending applications under  Goverment of India Scholarship Scheme 
20-02-2017  Circular regarding to celebrate Shri. V.V. Shirwadkar alias Kusumagraj birthday as a "Marathi Bhasha Gourav Din " on 27 February 2017
16-02-2017  Circular regarding to launch Voting Awareness Campaign by webcasting in the Colleges  
02-02-2017 Public Notice regarding Approval Process 2017-18
25-01-2017 Circular regarding Exam irregularities & attendances of Students
16-01-2017 Circular regarding Remittance and Refund of Fees and Other Student-centric Issues
13-01-2017 Circular regarding Public Notice in the matter of wrong marketing of ICAI course by colleges/educational institutes.
12-01-2017  Circular regardign E.B.C. Discount to All Grantable Arts, Commere & Science & Law & Education Colleges
31-12-2016 Circular Regarding  Information of   internal matter of the grievance committee
30-12-2016 Circular regarding Online Admission to all Courses 
30-12-2016 Circular regarding the allocation of free seeds and guidance about the environment 
28-12-2016 Circular regarding Implementation of Economical Use of Papers for Water and Energy Conservation
27-12-2016 Circular regarding to  Ban Junk Food in the Colleges
27-12-2016 Circular Regarding To Follow the Rules of Bar Council of India  in State Law Colleges
20-12-2016 Circular Regarding Online admission to all courses
21-11-2016 Circular regarding Short Term course of Recent Trends in Network Security 
21-11-2016 Circular regarding Submission of  S Form for Foreign Students 
04-11-2016 Circular regarding scholarship to OBC Students
04-11-2016 Circular regarding  Curbing the menace of ragging in higher education Institutions.
17-10-2016 Circular Regarding  Use of Aadhar as Identifier for all centrally funded scholarship schemes
10-10-2016 Circular Regarding Registration of Voters List
10-10-2016 Circular Regarding Cetral Sector Scheme of Scholarship for colleges & Universities
30-09-2016  Circular regarding free ST and KMT bus facility for Girls students 
26-09-2016  Circular regrading email correspondance
26-09-2016  Circular reagrding free IAS Coaching class
26-09-2016  Circular regarding Law Course Admission
07-09-2016  Circular regarding P. G. Patil Puraskar.
06-09-2016  Circular reagrding extension to first year admission upto 10/09/2016
06-09-2016  Circular reagrding Law Course Admission 
01-09-2016  Circular Regarding to participate in a nationwide token strike
01-09-2016 Circular regarding additional intake for 2016-17 - (Temp. Additional Divisions & 40% Additional Students)  (Supplementary Circular).
30-08-2016  Reminder No. 1 - for NCC Course information submission.,
30-08-2016  Circular regarding free transport facility to girls students in colleges.
25-08-2016  Letter received from Govt. regarding Library facility to students
25-08-2016  Circular reagrding Law Admission
20-08-2016  Circular regarding Law Admission at Colleges
20-08-2016  Circular regarding installation of CCTV Cameras at Colleges
20-08-2016  Circular regarding to inform NCC & MCC Syllabus to the Colleges  
20-08-2016

 Circular regarding Online Linux Training 

19-08-2016  Circular regarding verfication of samples for Drinking Water as a project to students.
19-08-2016  Circular reagrding fee vaiver for drought region farmers sons.
05-08-2016 Measures for ensuring safety of girl students in educational campuses......
01-08-2016

 Circular regarding  New Delhi F.NO AICTE/AB/Approved Process Dt 19-07-2016 Letter  

01-08-2016

 Circular Regarding M.Ped , B.Ped  Syllabus 

28-07-2016 Circular regarding Submssion of Proposal of Year 2017-18 for renovation,expansion and  natural affiliation  for Colleges/Recognized organizations
26-07-2016 Circular Regarding To follow the Supreme Court's order for  WP(Civil) No.116 of 1998-Justice Sundababa Bhandare Foundation V/s Union of India &Anr. for disabled Persons 
18-07-2016  Notification of "Organ Donation".
13-07-2016  Notificaton of B.Ed First year Syllabus 2016-17
13-07-2016

Circular & Proforma regarding to avail benefit under scheme of Financially Weaker Colleges 2016-17.

07-07-2016  E-CYCLE PROJECT IMPLEMENTATION.
06-07-2016  Circular Regarding Eklavya financial aid &Hindi scholarships
05-07-2016 Circular regarding not to apply illegal additional fees.  
05-07-2016 Circular regarding additional intake for 2016-17.
27-06-2016  Circular reagrding three percent reservation for Physically Disabled students
15-06-2016  Circular regarding Prevention of caste based discrimination in Higher Education
14-06-2016   Autonomus status to D.K.T.E Institute, Ichalkaranji
08-06-2016  Circular reagrding approved Teachers information reagrding B.C.A. Course
03-06-2016 Circular regarding  student registration fee facilities charges & E facilities charges 
31-05-2016 सà¥ï¿½à¤µà¤šà¥ï¿½à¤›à¤¤à¤¾ पंधरवडा राबवणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ व दहशदवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस पाळणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤
07-05-2016

सà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤¨à¤¿à¤• सà¥ï¿½à¤µà¤°à¤¾à¤œà¥ï¿½à¤¯ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सारà¥ï¿½à¤µà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤• निवडणà¥ï¿½à¤•à¤¾ 2016-17

06-05-2016 Circular Regarding Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Educational Institutions
04-05-2016 Circular Regarding Uniform Dress Code & Submitting Annual report and return to the Bar Council of India
03-05-2016 Circular Regarding Anti Ragging Regulations
25-04-2016 सरà¥ï¿½à¤µ संलगà¥ï¿½à¤¨ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡ / मानà¥ï¿½à¤¯à¤¤à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤ªà¥ï¿½à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾ व सà¥ï¿½à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥ï¿½à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¥‡à¤®à¤§à¥ï¿½à¤¯à¥‡ शिकवलà¥ï¿½à¤¯à¤¾ जाणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पदवी व पदवà¥ï¿½à¤¯à¥ï¿½à¤¤à¥ï¿½à¤¤à¤° अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤¸ शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤· २०१६-२०१७ साठी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¤¾à¤šà¥‡ संलगà¥ï¿½à¤¨à¤¿à¤•à¤°à¤£ असलà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥‡ पà¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤.
20-04-2016 Notice Regarding D.G.College Autonomous Satara 
05-02-2016 Circular Regarding Scholarship and Freeship
04-01-2016 Circular Regarding Empanelment of Visiting Team Members
30-12-2015 Circular Regarding Kharip hangam
05-11-2015 Circular regarding handicap person act
05-11-2015 Circular regarding 26-Nov-2015 
3-11-2015

उचà¥ï¿½à¤š व तंतà¥ï¿½à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥ï¿½à¤·à¤£ विभागामारà¥ï¿½à¤«à¤¤ सरà¥ï¿½à¤µ अकृषी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¥‡, सरà¥ï¿½à¤µ अनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡, इतर अनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤®à¤§à¥ï¿½à¤¯à¥‡ à¤ï¿½à¤šà¤Ÿà¥€à¤ˆ सेवारà¥ï¿½à¤¥ पà¥ï¿½à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ लागू करणेसंधरà¥ï¿½à¤­à¤¾à¤¤ बैठक

26-10-2015

सन २०१६-१७ या शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤ªà¤¾à¤¸à¥‚न नवीन महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡/विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¶à¤¾à¤–ा/विषय/अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤® इतà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¦à¥€ सà¥ï¿½à¤°à¥ï¿½ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤‚दरà¥ï¿½à¤­à¤¾à¤¤ पà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤à¤¾à¤µà¤¾à¤‚बाबत निवेदन

09-10-2015

सन २०१५-१६ या शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤¤à¥€à¤² सवलती / टंचाईगà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤ खेडà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¤à¥€à¤² विधà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥€ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ फी माफी. 

08-10-2015

Circular Regarding Curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions

14-09-2015 शिवाजी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¤¾à¤¶à¥€ सलंगà¥ï¿½à¤¨ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‡ / मानà¥ï¿½à¤¯à¤¤à¤¾à¤ªà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤ªà¥ï¿½à¤¤ संसà¥ï¿½à¤¥à¤¾à¤‚चे भौगोलिक माहितीचे App. (Navigation App.) तयार करणेबाबत
28-08-2015 Notification : Autonomous Status to Govt. College of Engineering, Karad.
24-08-2015

सन २०१४-२०१५ खाजगी विनाअनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ वà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤¤à¥€à¤² शासकीय पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ पà¥ï¿½à¤°à¤•à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤¯à¥‡à¤¤à¥‚न पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶à¤¿à¤¤ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ मानà¥ï¿½à¤¯à¤¤à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤   

24-08-2015 Circular Regarding Public Information Officer of Colleges
12-08-2015 पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ पà¥ï¿½à¤°à¤•à¥ï¿½à¤°à¥€à¤¯à¥‡à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤³à¥€ मागासवरà¥ï¿½à¤—ीय विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤•à¤¡à¥‚न शासनाकडून पà¥ï¿½à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¥‚रà¥ï¿½à¤¤à¥€ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¤ येणारी फी न घेणेबाबत          
31-07-2015 शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤· २०१६-१७ साठी नà¥ï¿½à¤¤à¤¨à¥€à¤•à¤°à¤£ /नैसरà¥ï¿½à¤—िक विसà¥ï¿½à¤¤à¤¾à¤° /निरंतर संलगà¥ï¿½à¤¨à¥€à¤•à¤°à¤£ पà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤à¤¾à¤µ सादर करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤  

20-08-2014

Circular regarding Ragging in Higher Educational Institutions
16-08-2014

Circular regarding Cenrtal sector scheme of scholarship for College & University Students

08/08/2014

Circular regarding scheme for financial weaker clleges for the academic year 2014-15

17/09/2014

G.R. regarding turms & conditions for admitions in the minority Colleges / Institutions

17/09/2014

Govt. letter regarding E.R. NET

03/01/2015 Govt. letter regarding to avail an amenities for Handicapped Students in the College
7/01/2015 Circular regarding preservation of the information about TRANSGENDER candidate in the all type of applications in the Colleges / Institutions.
15/01/2015

Circular - Regarding Implementation of Section 6 of Tobacco Control Act, 2003, as per orders of Hon’ble High Court, Mumbai.

17/01/2015 B.Ed./M.Ed./B.P.Ed. NCTE Covering Letter
23/01/2015

To take special precaution on 26th January in Educational Institutes reg….

23/01/2015

To do available vending machines amenities and Lavatory for Ladies reg…

23/01/2015

National Flag Utilization/handling reg…  

23/01/2015

Letter regarding Swachch Bharat Abhiyan by UGC, New Delhi

24/02/2015 MoU signed by Association of Indian Universities.
05/03/2015 Year 2014-15 Kharip Hangamateel 50 Paisenpeksha kami, sudharit Hangami Paisewari aslelya gavanmadhye vividh upayyojana jaheer karanyababat....
07/03/2015 To Issue Zero Balance Bank Accounts for Students reg…
18/03/2015

Letters of UGC, New Delhi & National Handicapped Finance and Development Corporation regarding Schemes of Scholarships for Handicapped Students

20/03/2015 Letter from University Employment Office about Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit Bij Bhandval, Yojana.
20/03/2015 Letter from DTE about gathering & other programmes held in educational institutes. 
01/04/2015 Letter regarding to connect the Voters EPICs to Aadhar Card
24/04/2015 Circular regarding concession for the wards of kashmiri migrants for admission during academic session 2015-16 reg.
24/04/2015 Circular regarding online filling of s form of foreigner students
27/04/2015 Circular regarding certificate of the course in the colleges / institutions approved by the University authority for the academic year 2015-16  
08/05/2015 Circular regarding Aadhar No. Registration
08/05/2015 Circular regarding Turkey Country Scholarships.
08/05/2015 Circular regarding revised affiliation fees of Academic Year 2015-16 to 2017-18.
21/05/2015 Maharashtra Government Circular Dated: 21/05/2015
02/07/2015 Circular & Proforma with regard to avail temporary additional divisions for academic year 2015-16.
15/07/2015 NCTE(National Council for Teachers Education) Regulation २०१४ ची अंमलबजावणी बाबत 
15/07/2015 विनाअनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ /कायम विनाअनà¥ï¿½à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ अधà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¤• महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ यादà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤¿à¤¤ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ 
15/07/2015 अपंग विधà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥€ यांचà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ à¥€ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤¾à¤‚मधà¥ï¿½à¤¯à¥‡ सà¥ï¿½à¤µà¤¿à¤§à¤¾ उपलबà¥ï¿½à¤§ करून देणे बाबत 
15/07/2015 Circular regarding creation of 2 seats under Supernumerary Quota for student from Jammu & Kashmir
17/07/2015 Scheme for Financially Weaker College for Academic Year 2015-16.

 

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default